Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2017/02


 • Wpływ uskoku na zmiany profilu niecki obniżeniowej w świetle pomiarów geodezyjnych
  W artykule przedstawiono przykład oddziaływania strefy uskokowej na proces deformacji powierzchni wywołany podziemną eksploatacją górniczą. W analizowanym przykładzie obecność uskoku w zasięgu oddziaływania czynnego frontu eksploatacyjnego spowodowała asymetrię profilu niecki obniżeniowej oraz zwiększenie zasięgu wpływów, co udokumentowano odpowiednimi wynikami pomiarów. Wskazano także na występujące w takich przypadkach problemy przy identyfikacji parametrów teorii prognozowania wpływów.
 • Analiza zabezpieczenia termicznego silników elektrycznych stosowanych w zakładach górniczych
  W artykule przedstawiono analizę zagadnienia związanego z właściwym zabezpieczeniem silników elektrycznych przed uszkodzeniami termicznymi. Pokazano także istotne parametry mające wpływ na prawidłowe zabezpieczenie silników.
 • Przebieg odwadniania złoża "Kaczyce I" z wykorzystaniem infrastruktury kopalni "CSM" w Republice Czeskiej
  W artykule przedstawiono warunki geologiczno-górnicze eksploatacji metanu ze złoża "Kaczyce I" położonego w granicach obszaru eksploatacji zlikwidowanej kopalni węgla kamiennego "Morcinek" oraz wpływ zatapiania i odwadniania zrobów tej kopalni na wydobycie metanu.
 • Podnoszenie budowli, jako metoda zapobiegania ich podtopieniu w nieckach obniżeniowych
  W artykule omówiono zagadnienie przeciwdziałania skutkom eksploatacji górniczej związanym z obniżeniami powierzchni terenów zabudowanych, w szczególności zagrożonych podtopieniem. Na przykładzie rejonu doliny rzeki Pszczynki przedstawiono propozycję podjęcia długookresowych działań dla naprawy obszarów przekształconych przez wielokrotną podziemną eksploatację górniczą, z możliwością podnoszenia budynków ponad pierwotny poziom terenu. Omówiono metodę wieloetapowego podnoszenia budowli w celu ich zabezpieczenia przed podtopieniami i umożliwienia wykonania niwelacji terenu.
 • Na górniczą nutę