Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2016/12


 • Aktualności z kraju (2)
  • Poznańska innowacja na szynach
  • Prezydent podpisał ustawę o innowacyjności
  • Rozstrzygnięcie konkursu e-Pionier
 • Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy - rozstrzygnięcie 44.edycji (3)
  W 44. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy oceniano 63 opracowania. W kategorii rozwiązania techniczne i technologiczne zastosowane w praktyce nadesłano 26 prac, w kategorii prace naukowo-badawcze, które mogą być wykorzystane w praktyce - 9, a w kategorii przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne (popularyzujące bezpieczeństwo pracy) - 28.
 • Transfer nauki do praktyki. Konferencja "Współpraca nauki z przemysłem - innowacje w obszarze bezpieczeństwa pracy" (6)
  W siedzibie Business Centre Club w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się 24 listopada konferencja zorganizowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB wraz ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu, poświęcona współpracy nauki z przemysłem w obszarze bezpieczeństwa pracy w Polsce. Licznie zgromadzeni uczestnicy mieli okazję wysłuchać wielu ciekawych wystąpień dotyczących m.in. znaczenia innowacji w zakresie bezpieczeństwa pracy dla przedsiębiorców oraz dla pracowników służby bhp, narzędzi wspomagających wdrażanie innowacyjnych produktów i upowszechniania dobrych praktyk. Przedstawione przykłady dobrych praktyk bezpieczeństwa pracy oraz wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie budziły duże zainteresowanie.
 • Eksploatuj bezpiecznie. Konferencja Bezpieczeństwa maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych w Kielcach (7)
  Zmiany w unijnej dyrektywie ATEX, definiującej wymagania zasadnicze, które musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, a także odpowiedzialność prawna w świetle dyrektywy maszynowej, analiza i ocena ryzyka maszyn zespolonych, funkcja bezpieczeństwa awaryjnego w systemach sterowania oraz wymagania w zakresie dokumentowania maszyn to tylko wybrane zagadnienia, które poruszono podczas kolejnej już edycji konferencji "Bezpieczeństwo maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych". Zorganizowana tym razem w Kielcach (17-18 listopada), zgromadziła ponad 100 ekspertów, w tym wielu specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Nagrody im. Haliny Krahelskiej wręczone. XXIII finał konkursu Państwowej Inspekcji Pracy (8)
 • 150-lecie najstarszego czasopisma technicznego "PT" (9)
  18 listopada w Warszawskim Domu Technika miało miejsce doniosłe wydarzenie - obchody 150-lecia "Przeglądu Technicznego", najstarszego polskiego czasopisma technicznego. Uroczystość była objęta honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
 • Materiały edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa pracy (10)
  Edukacja w zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii we wszystkich krajach Unii Europejskiej traktowana jest jako ważne narzędzie w działaniach prewencyjnych i - jak wynika z ich doświadczeń - powinna się rozpoczynać jak najwcześniej. Europejskie tendencje wskazują na potrzebę holistycznego podejścia do problematyki bezpieczeństwa, uwzględniającego zachowania człowieka we wszystkich środowiskach, w których przebywa w okresie aktywności zawodowej i całego życia.
 • Ocena olśnienia na zewnętrznych stanowiskach pracy (12)
  Słaba widoczność spowodowana olśnieniem uznawana jest za jedną z pośrednich przyczyn wypadków przy pracy, w szczególności na zewnętrznych stanowiskach pracy, kiedy wykonuje się prace po zmierzchu. W celu poprawy warunków pracy wzrokowej i ograniczenia zagrożenia wypadkowego związanego z olśnieniem na zewnętrznych stanowiskach pracy konieczne jest dokonywanie odpowiedniej oceny olśnienia. W artykule przedstawiono opracowaną w CIOP-PIB metodę oceny olśnienia polegającą na subiektywnej ocenie odczuwanego olśnienia przez pracowników oraz obiektywnym wyznaczeniu wskaźnika olśnienia GR na podstawie pomiaru rozkładu luminacji.
 • Poziom satysfakcji i zadowolenia z pracy pielęgniarek a liczba ich dotychczasowych miejsc zatrudnienia (16)
  Ludzie w pracy spędzają przeciętnie prawie 2 tys. godzin w roku. Stąd tak ważne jest, aby wykonywana praca była satysfakcjonująca. W przypadku pielęgniarek i pielęgniarzy problematyka satysfakcji i zadowolenia z pracy rozpatrywana w odniesieniu do motywacji czy zaangażowania pracowniczego, odgrywają szczególną rolę z racji charakteru pracy. Zmiany zachodzące w ostatnich latach na rynku pracy w Polsce, także w sektorze zdrowia warunkują odmienne spojrzenie od dotychczas dominującego, uznając modele: jednej pracy przez całe życie za anachronizm. Celem pracy było zbadanie, czy liczba miejsc pracy, w których pracował wcześniej respondent ma związek z uzyskiwanym obecnie poziomem satysfakcji i zadowolenia oraz postrzeganiem obecnego miejsca pracy jako "idealnego". Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, w którym jako narzędzie wykorzystano standaryzowany kwestionariusz ankiety, w grupie 1 066 czynnych zawodowo polskich pielęgniarek i pielęgniarzy. Z uzyskanych danych wynika, że doświadczenie mierzone liczbą dotychczasowych miejsc pracy, w których respondent wcześniej pracował, ma nieznaczny wpływ na uzyskiwany obecnie poziom satysfakcji i zadowolenia z pracy, przy czym wraz z rosnącą liczbą dotychczasowych miejsc pracy marginalnie rośnie ten poziom. Jednocześnie ma zauważalny wpływ na postrzeganie obecnego miejsca pracy jako "idealnego", co można by wykorzystać na co dzień w procesie zarządzania zespołami pielęgniarskimi, przede wszystkim w procesie motywowania oraz umiejętnego kształtowania zaangażowania w pracę.
 • Bezpieczeństwo obsługi suwnic typu I i II S (20)
  W artykule przedstawiono tematykę bezpieczeństwa pracy z wykorzystaniem urządzeń transportu bliskiego, którymi są suwnice I i II S. Opisany został przebieg prawidłowo realizowanego procesu obsługi suwnic. Autorzy artykułu zwracają szczególną uwagę na czynności wykonywane przed rozpoczęciem pracy i w jej trakcie, a w szczególności na kontrolę stanu technicznego oraz zasady bezpiecznej obsługi suwnic. Celem artykułu jest promowanie świadomej postawy wśród operatorów suwnic oraz pracowników wykonujących pracę w ich pobliżu. Publikacja adresowana jest również do przedstawicieli służby bhp oraz kierowników odpowiedzialnych za przebieg technologicznych procesów pracy.
 • Świadczenia odszkodowawcze dla funkcjonariuszy służb mundurowych z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - analiza najnowszych przepisów (25)
  Artykuł porusza kwestie świadczeń odszkodowawczych, przysługujących funkcjonariuszom podległym Ministerstwu Spraw Wewnętrznych za wypadki przy pracy, przedmioty osobistego użytku utracone w czasie wypadku oraz choroby powstałe w związku ze służbą. Pomimo iż nowe przepisy w tej sprawie obowiązują od ponad 2 lat i nawiązują swoją konstrukcją do tych, które dotyczą zwykłych pracowników, to jednak są w nich pewne odrębności, wynikające z charakterystyki służby, jako sposobu zatrudnienia, które wzbudzają kontrowersje. Artykuł porządkuje kwestie otrzymywania jednorazowego odszkodowania, jednocześnie sugerując rozwiązanie kontrowersyjnych zagadnień.
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Uznawanie praktyki zawodowej w zawodzie inspektora dozoru jądrowego
  • Uprawnienia maszynistów - umiejętności językowe
  • Badania lotniczo-lekarskie - zmiana rozporządzenia
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Czy pracodawca może natychmiast rozstać się z pracownikiem w tzw. trybie dyscyplinarnym?
 • Doniesienia z zagranicy (32)