Inspektor Pracy 2017/07-08

 • W Sejmie RP
  • Główny inspektor pracy przedstawił sprawozdanie (3)
   Zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń życia i zdrowia ponad 70 tys. pracowników, doprowadzenie do zawarcia umów o pracę dla 9 tys. osób oraz wyegzekwowanie ponad 184 mln zł zaległych należności dla 102 tys. zatrudnionych - to tylko niektóre efekty ubiegłorocznej działalności kontrolno-nadzorczej inspektorów pracy. 6 czerwca 2017 r. zapoznała się z nimi na posiedzeniu plenarnym Rada Ochrony Pracy.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  • Pozytywna ocena sprawozdania
  • Wizyta delegacji z Filipin
  • Briefing głównego inspektora pracy
  • Na kongresie budowlanych
  • Bezpieczni od początku
  • Pozytywna ocena wykonania budżetu
  • Aprobata wykonania budżetu
  • W sprawie azbestu
  • W kieleckim muzeum
  • Rada Dialogu Społecznego
  • Dzieci o bezpieczeństwie
  • Konferencja prasowa szefa inspekcji pracy
  • Audyt irlandzkiej inspekcji
  • Szkolenie ekonomów prowincjonalnych
  • Wśród drwali
 • Procedury antymobbingowe w zakładzie pracy (8)
  Kiedy mówimy o mobbingu oraz obowiązku zapobiegania mobbingowi w miejscu pracy, zazwyczaj pojawia się pojęcie procedur antymobbingowych oraz polityki antymobbingowej. Jak się mają do siebie te dwa zagadnienia, czy są tożsame?
 • Wyjazdy związane z wykonywaniem obowiązków pracowniczych (13)
  W myśl art. 77 par. 1 Kodeksu pracy pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy. lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Problem pojawia się, gdy chodzi o podróż pracowniczą niespełniającą ustawowych przesłanek definicji podróży służbowej.
 • Zakładowe układy zbiorowe pracy - wady i zalety (17)
  Układ zbiorowy pracy jest szczególnego rodzaju porozumieniem o charakterze normatywnym, zawieranym w drodze rokowań przez pracodawcę i związki zawodowe. Określa przede wszystkim prawa i obowiązki stron stosunku pracy oraz w mniejszym stopniu wzajemne zobowiązania stron negocjujących dany układ.
 • Zwolnienie od pracy na podstawie art. 188 k.p. (22)
  Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 • Bezpieczeństwo pracy w przemyśle (25)
  "Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja maszyn" to temat konferencji zorganizowanej 6 czerwca br. przez Okręgowy Inspektorat Pracy oraz Urząd Dozoru Technicznego w Poznaniu, podczas Targów Innowacje, Technologie, Maszyny.
 • Międzynarodowe Targi Innowacje, Technologie, Maszyny (26)
 • O bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych (28)
  Wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa technicznego maszyn i urządzeń poświęcona była konferencja zorganizowana przez Urząd Dozoru Technicznego przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi, która odbyła się 1 i 2 czerwca br. w pobliżu Rawy Mazowieckiej.
 • Badania, szkolenia, ryzyko (29)
  Od wielu lat toczą się dyskusje, czy osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej musi odbywać szkolenia w zakresie bhp i poddawać się profilaktycznym badaniom lekarskim. Stanowisko zawarte na stronach internetowych inspekcji pracy jest trafne pod względem prawnym i merytorycznym, jednak nie rozwiewa szeregu wątpliwości natury praktycznej.
 • Wybuchowe konsekwencje mielenia drewna (35)
  Pośpiech, zła organizacja pracy, brak przeglądu oraz nierzetelne przeprowadzenie przeglądu linii produkcyjnej po zainstalowaniu w innym miejscu doprowadziły do dwukrotnego wybuchu pyłu drzewnego w mikronizatorze.
 • Zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych - cz. I (39)
  Wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych jest zjawiskiem bardzo powszechnym. Według ostatnich szacunków Głównego Urzędu statystycznego 1,3 mln osób wykonywało w 2015 r. pracę zarobkową na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie będąc nigdzie zatrudnionymi na podstawie stosunku pracy. Do grupy tej, pozostającej na tym samym poziomie jak w 2014 r., nie wlicza się osób pobierających emeryturę lub rentę. (W następnym numerze "Inspektora Pracy" zostanie omówione postępowanie powypadkowe oraz kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy w razie zaistnienia wypadku przy pracy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych)
 • Technologia a bhp w rolnictwie (44)
  Głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwach rolnych województwa podlaskiego jest chów bydła mlecznego. Obrazują to statystyki wypadkowe, z których wynika, że niemal połowa takich zdarzeń zgłoszonych do Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku miała miejsce przy pracach związanych z chowem bydła.
 • Bezpieczne wakacje na wsi (46)
  Prace plastyczne uczniów pięciu szkół z terenu gminy Tomaszów Mazowiecki, przedstawiające różne zagrożenia wypadkowe występujące podczas wykonywania prac w gospodarstwie rolnym lub sytuacje wpływające na bezpieczeństwo pracy w rolnictwie, oceniło jury konkursu międzyszkolnego "Bezpieczne wakacje na wsi". W jego podsumowaniu w Zespole Szkół w Niewiadowie uczestniczył starszy inspektor pracy - główny specjalista Janusz Krupa z OIP w Łodzi.
 • Pogadanki i szkolenie uczniów (46)
  Szkolenia dla 86 uczniów podstawowych klas, dotyczące bhp w rolnictwie, przeprowadził inspektor pracy z OIP w Łodzi wspólnie z przedstawicielem KRUS w Tomaszowie Mazowieckim.
 • Pracownicy i uczniowie razem (47)
  Drużyny pracowników dwóch zakładów w Ełku oraz uczniowie miejscowego Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 20 czerwca br. wzięli udział w konkursie o bezpieczeństwie i higienie pracy. Współorganizatorem przedsięwzięcia, które miało miejsce na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, był Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie.
 • Serwy 2017 (48)
 • Biblioteka (51)
 • Kolizja na wysokości (52)
  Płyty szalunkowe transportowane za pomocą żurawia wieżowego spadły z wysokości ok. 12 metrów na 24-letniego mężczyznę, który w wyniku tego poniósł śmierć. Zdarzenie to zainicjowała kolizja ładunku przemieszczanego żurawiem wieżowym z konstrukcją pracującego wysięgnika żurawia samojezdnego.