Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2018/01

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Od 2019 r. będzie zniesiony roczny limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  • Nowe zezwolenia na pracę dla cudzoziemców przenoszonych do Polski w ramach przedsiębiorstwa
  • Ile wyniesie odpis na zfśs w 2018 r.
  • Jakie deklaracje oraz informacje podatkowe za 2017 r. należy złożyć do 31 stycznia 2018 r.
 • O to pytają kadrowi
  • Czy pracownik może zostać zobowiązany do odbycia badań kontrolnych przed powrotem do pracy
  • Co ma zrobić pracodawca, gdy pracownik porzucił pracę
  • Czy pracodawca może żądać oryginału aktu urodzenia dziecka pracownicy występującej z wnioskiem o udzielenie urlopu rodzicielskiego
 • Aktualności
  • Prawo ZUS do kwestionowania zawyżonego wynagrodzenia pracowników
  • Zmiany w ustawie okołobudżetowej na 2017 r.
  • Wyższe stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej
  • Zasady przyznawania funkcjonariuszom SWW dodatku służbowego na czas określony
  • Możliwość odwołania od orzeczeń wydanych w sprawie rehabilitacji leczniczej
  • Zasady zbywania akcji spółek Skarbu Państwa na rzecz uprawnionych pracowników
  • Zasady postępowania przy uzyskiwaniu zezwoleń na pracę cudzoziemców
  • Zmiany w powierzaniu cudzoziemcom pracy bez zezwolenia
  • Większa ochrona cudzoziemców podejmujących pracę w Polsce
  • Podklasy działalności według PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców
  • Wysokość wpłat obowiązujących przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca
  • Nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych za 2018 r.
  • Wyższe stawki uposażeń funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego
  • Ustawa okołobudżetowa na 2018 r.
  • Nowe zawody w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
 • Temat numeru
  • Plusy i minusy zmian w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2018 r.
 • Prawo pracy
  • Jak wydać duplikat świadectwa pracy, jeżeli jego treść nie zgadza się z pismem o rozwiązaniu umowy o pracę
  • Czy do regulaminu pracy można wprowadzić indywidualny rozkład czasu pracy bez zgody pracownika
  • Czy można zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy poza okresem wypowiedzenia
  • Czy pracownika, który trwale zaprzestał sprawowania opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego, trzeba wezwać do pracy
  • Jak delegować pracownika do państwa Unii  Europejskiej
 • Wynagrodzenia
  • Czy w wyniku ograniczenia przez pracodawcę wydatków na wyjazd integracyjny można pominąć w nim telepracowników
  • Kiedy z tytułu dofinansowania zakupu okularów powstaje u pracownika opodatkowany przychód
  • Jak stosować kwotę zmniejszającą podatek po złożeniu przez pracownika oświadczenia o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem lub dzieckiem
  • Jak dokonać potrącenia komorniczego z trzynastki za 2017 r.
  • Jak ustalić wynagrodzenie za pracę członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Jak udowodnić zasadność pracowniczego wynagrodzenia, którego wysokość zakwestionował ZUS
  • Jak sformułować zapis w regulaminie wynagradzania, aby skorzystać ze zwolnienia składkowego świadczenia w postaci abonamentu sportowego
  • Czy od nagrody wypłaconej pracownicy po jej przejściu na emeryturę należy opłacić składki ZUS
  • Którzy płatnicy muszą przekazać do ZUS informację ZUS IWA za 2017 r.
  • Czy należy oskładkować umowę zlecenia z własnym pracodawcą wykonywaną w czasie łączenia pracy i zasiłku macierzyńskiego
 • Zasiłki
  • Najważniejsze orzeczenia sądowe dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłku
  • Jak obliczyć zasiłek po przejęciu zakładu pracy
  • Czy pracodawca musi podwyższyć podstawę wymiaru zasiłku do kwoty minimalnego świadczenia, jeśli pracownik ma nieobecność nieusprawiedliwioną
  • W jaki sposób należy ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla nauczyciela przy zmianie wymiaru czasu pracy
 • GIODO wyjaśnia
  • Co zrobić z CV po zakończeniu rekrutacji
 • Bhp w firmie
  • Jakie obowiązki w zakresie bhp mają pracodawcy zimą
 • Spis treści dodatku: Wskaźniki i stawki
  • Wskaźniki i stawki - styczeń 2018 r.
 • Spis treści dodatku: Ściąga kadrowego
  • Terminarz kadrowo-płacowy na 2018 r.