Monitor Prawniczy 2011/11

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (570)
  • Aktualności europejskie (571)
 • Opinie
  • Wybrane zagadnienia na tle ustawy z 4.2.2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (573)
  • Postępowanie upadłościowe w prawie Unii Europejskiej (tzw. upadłość transgraniczna) - cz. II (578)
  • Sytuacja prawna osób pod rządami dyrektywy 2008/122/WE z 14.1.2009 r. (tzw. nowej dyrektywy timesharingowej) (588)
 • Orzecznictwo
  • SN 25.11.2010 - III CZP 89/10 zawieszenie postępowania egzekucyjnego a udzielanie przybicia (598)
  • SN 8.7.2010 - II CSK 3/10 wyrok Trybunału Konstytucyjnego - moc obowiązująca przepisu (600)
  • SN 29.4.2010 - IV CSK 467/09 obowiązek naprawienia szkody - powołanie na "przyczynę rezerwową" (602)
  • SN 25.2.2010 - V CSK 293/09 naprawianie szkody - postępowanie zabezpieczające (606)
  • SN 8.1.2010 - IV CSK 292/09 przeniesienie własności lokalu - spłata zadłużenia z tytułu umowy najmu (610)
 • Glosy
  • Umowa pomiędzy spółką kapitałową i jej prokurentem w przedmiocie sprzedaży użytkowania wieczystego po zaniżonej cenie (613)
  • Bankowy tytuł egzekucyjny przeciwko spadkobiercom dłużnika (616)
 • Praktyka
  • Problem oznaczenia pozwanego w postępowaniu dotyczącym weryfikacji zasadności aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (619)