Monitor Prawniczy 2012/15

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (784)
   Zaskarżanie czynności egzekucyjnych; Zakres ochrony przyznanej przez znak towarowy; Sprzedaż kopii utworów w państwie członkowskim 
  • Aktualności europejskie (785)
 • Opinie
  • Zdolność sądowa oddziałów przedsiębiorców zagranicznych (787)
  • Ochrona czci człowieka na przykładzie zniesławienia na tle wybranych grup zawodowych i społecznych - cz. II (801)
   W artykule analizie poddano zagadnienie przestępstwa zniesławienia w kontekście ochrony czci człowieka na tle działalności ściśle określonych grup zawodowych oraz społecznych (m.in. dziennikarzy, adwokatów, lekarzy). W opracowaniu uwzględniono nowelizację Kodeksu karnego wprowadzoną ustawą z 5.11.2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw. W części drugiej omówiono kwestię zniesławienia lekarza lub zakładu opieki zdrowotnej, zniesławienia grupowego, pomówienia przy okazji składania wyjaśnień przez oskarżonego, a szczególną uwagę poświęcono zniesławieniu w Internecie i problemem związanym z wykryciem sprawcy oraz trybem ścigania tego typu przestępstw.
 • Forum
  • Prawa podstawowe między państwem narodowym a globalizacją. Polsko-niemieckie perspektywy - refleksje pokonferencyjne (812)
 • Orzecznictwo
  • SN 16.2.2012 - III CZP 1/12 - koszty postępowania apelacyjnego - odpowiedź na apelację wniesioną po terminie (816)
  • SN 18.1.2012 - II CSK 296/11 - data wystawienia weksla - uzupełnienie braku formalnego (818)
  • SN 22.9.2011 - V CSK 420/10 - wykonanie zastępcze - świadczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku (822)
 • Zagadnienia prawne w orzecznictwie SN
  • Uchybienie terminu do wniesienia odpowiedni na apelację a skuteczność zgłoszenia wniosku o zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego (825)
  • Ustanowienie jurysdykcji krajowej na podstawie art. 24 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/01 a zarzut zapisu na sąd polubowny w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (828)
  • O zakresie odpowiedzialności ubezpieczyciela w razie uszkodzenia pojazdu (831)
 • Praktyka
  • Paszport dla małoletniego (834)
   Opracowanie ma na celu omówienie praktyki stosowanej przez organy paszportowe oraz sądy rodzinne w sprawach o wydanie dokumentów paszportowych osobom małoletnim, a w szczególności, gdy z wnioskiem o wydanie paszportu imieniem małoletniego występują jego rodzice, opiekunowie prawni lub inne osoby.