Monitor Prawniczy 2015/08

 • Aktualności
  • Publiczne udostępnianie
  • Informacja wewnętrzna
  • Zamówienia na usługi szkoleniowe i doradcze
  • Przesłanki umorzenia zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • Artykuły
  • Wykazanie dokumentem umocowania do dokonywania czynności procesowych (art. 68 KPC) - cz. I
  • Artykuł 172 Prawa telekomunikacyjnego - próba wykładni
  • Interes prawny akcjonariusza w zaskarżeniu uchwały rady nadzorczej spółki
  • Kilka uwag o reformie procesu karnego
  • Ogłoszenie upadłości strony postępowania przed sądem polubownym
  • Tajemnice: giełdowa, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, giełdy towarowej, ubezpieczeniowa (cz. I)
  • Zmiana płci - akta stanu cywilnego
  • Prawo autorskie - odpowiedzialność solidarna
  • Zmiana treści stosunku zobowiązaniowego wynikającego z obligacji w świetle ustawy o obligacjach z 15.1.2015 r.