Monitor Prawniczy 2015/14

 • Aktualności
  • Przekazanie sprawy do sądu właściwości ogólnej - braki formalne
  • Ocena postępowania aplikanta adwokackiego a wpis na listę radców prawnych
  • Warunki ogólne sprzedaży
  • Jurysdykcja w przypadku kartelu
 • Artykuły
  • Rozdzielność majątkowa - zasady współżycia społecznego
  • Obowiązek uiszczenia opłaty od zażalenia na postanowienie o odrzuceniu zażalenia kwestionującego odmowę zwolnienia od kosztów sądowych
  • Związanie z art. 386 par. 6 KPC a problematyka właściwego postępowania procesowego (zwykłego bądź odrębnego)
  • Tajemnica maklerska (tajemnica zawodowa) (cz. II)
  • Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe
  • Umorzenie restytucyjne art. 59a Kodeksu karnego - zasady stosowania i związane z nimi podstawowe problemy interpretacyjne
  • Zasiedzenie służebności linii przesyłowej - bieg terminu