Monitor Prawniczy 2015/15

 • Aktualności
  • Informacja publiczna
  • Umowa sprzedaży konsumenckiej
  • Etykietowanie środka spożywczego
  • Odpowiedzialność inwestora w razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy z podwykonawcą
 • Artykuły
  • Zwrot wniosku o rozliczenie nakładów złożonego w toku postępowania o dział spadku i zniesienie współwłasności
  • Prawo zamówień publicznych - wyjaśnienie specyfikacji
  • Przedawnienie roszczenia - prawo własności przemysłowej
  • Pełnomocnictwo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego
  • Spółdzielnie mieszkaniowe - umowa przenosząca własność lokalu użytkowego
  • Umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego
  • Oświadczenie o przyjęciu przekazu
  • Przesłanki wykładni wyroku
  • Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło. Problem rękojmi za wady
  • Tajemnica bankowa - cz. I
  • Użycie wizerunku osoby powszechnie znanej w reklamie prasowej