Monitor Prawniczy 2016/14

 • Aktualności
  • Upływ terminu poręczenia
  • Uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych
  • Europejski nakaz aresztowania
  • Uznanie nazwiska
 • Artykuły
  • Dyspozycje poszczególnymi przedmiotami w kilku testamentach
  • Zakres podmiotowy odrębnego postępowania upadłościowego względem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
  • Oddanie gruntu do korzystania w celu eksploatacji turbin wiatrowych a kwestia pożytków z rzeczy
  • Obowiązek dołączenia pełnomocnictwa w postępowaniu cywilnym - uwagi de lege lata i de lege ferenda
  • Wynagrodzenie kuratora osoby prawnej ustanowionego z urzędu
  • Postępowanie dowodowe z urzędu w świetle znowelizowanego art. 167 par. 1 zd. 3 KPK w brzmieniu nadanym ustawą z 27.9.2013 r.
  • Prawo do kontynuacji dzieła audiowizualnego
  • Dopuszczalność wykonania ustawowego prawa odstąpienia od umowy wzajemnej wskutek zwłoki ze spełnieniem części świadczenia (art. 491 KC)