Monitor Prawniczy 2016/21

 • Aktualności
  • Odpowiedzialność dostawcy dostępu do sieci telekomunikacyjnej
  • Decyzja o wydaleniu rodzica
  • Produkty kosmetyczne
  • Rozliczenie byłego członka spółdzielni ze spółdzielnią mieszkaniową
  • Właściwy środek zaskarżenia w razie egzekucji z majątku wspólnego
  • Weryfikacja ceny wykupu przymusowego akcji a uprawnienia z akcji
  • Legitymacja wierzyciela do złożenia wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez członka zarządu spółki z o.o.
  • Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki - przesłanki ogłoszenia upadłości
  • Podstawa naliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy zniesienia współwłasności nieruchomości
  • Wydatki poniesione przez wspólnika nie mogą zostać rozliczone jako koszty przychodu spółki osobowej
 • Artykuły
  • Roszczenie informacyjne a tajemnica bankowa - konflikt prawa własności intelektualnej z prawem do prywatności
  • Skarga na czynność komornika sądowego po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dokonanej ustawą z 10.7.2015 r.
  • Granice efektywności prawa do korzystania z pomocy obrońcy w kontekście ostatnich nowelizacji KPK
  • Przeszkody prawne w uzyskaniu ochrony na znaki niekonwencjonalne
  • Podział spółki przez wydzielenie - problematyka odpowiedzialności za zobowiązania
  • Zażalenie w postępowaniu sądowo-administracyjnym w sprawach o dofinansowanie projektów w ramach polityki spójności