Monitor Prawniczy 2019/14

 • Aktualności
  • Niekonstytucyjne obniżenie wartości nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznej
  • Zasady łączenia kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności
  • Zwrot uzasadnionych kosztów ekspertyzy w sprawie dotyczącej odszkodowania za szkodę komunikacyjną
  • Nieważność klauzul prowadzących do pomniejszenia wysokości odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego
  • Wykonanie umowy wyklucza bezpodstawne wzbogacenie
  • Odszkodowanie z tytułu szkód powstałych na skutek przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej
  • Ogłoszenie upadłości podatnika a bieg terminu przedawnienia płatności podatku dochodowego od osób prawnych do 31.12.2015 r.
  • Notariusz jako sąd
  • Organ wydający ENA
  • Prawa konsumenta
 • Artykuły
  • Najem instytucjonalny z dojściem do własności (część III)
  • Środki oddziaływania wychowawczego w prawie wykroczeń (uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda)
  • Możliwości dekompilacji wirusa komputerowego na podstawie art. 75 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 PrAut
  • Spór o wypłatę dywidendy jako przyczynek do rozważań o instytucjach prawa procesowego oraz handlowego. Case study (część 2)

Monitor Prawniczy - cały wykaz