Monitor Prawniczy 2020/04

 • Aktualności
  • Postanowienie dotyczące opłaty likwidacyjnej z tytułu rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie jako klauzula abuzywna
  • Wydatki niezbędne do wydania opinii biegłego
  • Wniosek o wyłączenie sędziego NSA a wątpliwości co do prawidłowości jego powołania
  • Konsekwencje podatkowe nieodpłatnego przekazania mienia spółki komandytowej jej wspólnikom
  • Braki w dokumentacji księgowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie jej upadłości
  • Zasada zaufania do organów podatkowych i sądu
  • Odpowiedzialność polityków i urzędników za zanieczyszczenie powietrza
  • Ochrona interesów wierzycieli spółki dzielonej
  • Usługi społeczeństwa informacyjnego
 • Artykuły
  • Tzw. macierzyństwo zastępcze – kilka uwag w kontekście nowelizacji Kodeksu karnego
  • Przedawnienie roszczenia z art. 231 § 2 KC
  • Przedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym (prowadzenie, dzierżawa, sprzedaż) – część IV
  • Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nowy kształt polskiego procesu cywilnego” (Łódź, 6.12.2019 r.)
  • Problem stałej obecności w aptece ogólnodostępnej farmaceuty o kwalifikowanym stażu (kierownika apteki)

Monitor Prawniczy - cały wykaz