Problemy Jakości 2016/04


 • System zarządzania jakością w ocenie zgodności i badaniach środków ochrony indywidualnej
  Celem artykułu jest wskazanie podstawowych elementów systemu zarządzania jakością w działalności jednostki notyfikowanej w kontekście wpływu na jakość prowadzonych procesów certyfikacji wyrobów. Omówiono najważniejsze aspekty prowadzenia procesów oceny zgodności środków ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy nr 89/686/EWG. Przedstawiono wpływ niektórych obszarów systemu zarządzania akredytowanych laboratoriów badawczych na miarodajność wyników badań, ich wykorzystanie w procesach oceny zgodności środków ochrony indywidualnej. Uwzględniono podstawowe wymagania dokumentów odniesienia, a także aspekty praktyczne wynikające z wieloletniej działalności jednostki notyfikowanej.
 • Arkana cyberbezpieczeństwa. Konieczność troski o bezpieczeństwo aplikacji
  Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanym informacjom wymaga sporej dawki szczęścia. Co człowiek wymyślił, człowiek może pokonać - głosi powiedzenie zaadoptowane przez kulturę hakerską.  "Jestem przestępcą - moim przestępstwem jest ciekawość" głosi opublikowany 30 lat temu Hacker Manifesto. Zwraca się uwagę na to, że hakerzy twórczo przyczyniają się do rozwoju informatyki i tym samym społeczeństwa informacyjnego.
 • Patrzymy, ale czy widzimy?
  Według niezależnych badań ponad połowa błędnych wyroków sądowych zapada wskutek fałszywych relacji naocznych świadków, którzy byli na miejscu zdarzenia i opisali co, rzekomo widzieli. Innym przykładem mylnego wyciągania wniosków z tego, co wydaje nam się, że widzimy, mogą być wy stępy cyrkowych iluzjonistów.
 • Integrowanie zarządzania wiekiem z zarządzaniem zasobami ludzkimi i bezpieczeństwem i higieną pracy
  A artykule przedstawiono podstawowe elementy skutecznego zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie, skierowanego na utrzymywanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej oraz ogólne zasady ich integrowania z zarządzaniem zasobami ludzkimi i bezpieczeństwem i higieną pracy. Pokazano wyniki badań przeprowadzonych metodą wywiadów kwestionariuszowych z przedstawicielami kadry kierowniczej 86 przedsiębiorstw, których celem była ocena stopnia wdrożenia tych elementów w przedsiębiorstwach.
 • Kultura bezpieczeństwa i prewencji zagrożeń to linia horyzontu, do której dążymy wszystkimi możliwymi środkami
  Rozmowa o jakości środowiska pracy z Profesor Danutą Koradecką, Dyrektorem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego.