Promotor BHP 2015/07-08

Wyjątkowe wydanie wakacyjne! Redaktorem naczelnym lipcowo-sierpniowego "Promotora BHP" jest dr Katarzyna Majchrzycka z CIOP-PIB. Składowiska odpadów komunalnych tematem wydania. W numerze m.in. instruktaż stanowiskowy dla osoby przewożącej towary łatwopalne, zagrożenia przy magazynowaniu nawozów sztucznych, ergonomia dla stół, poparzenie łukiem elektrycznym - analiza wypadku.

Dodatkowo numer ten został wzbogacony o przegląd porównawczy środków do ochrony górnych dróg oddechowych. Zapraszamy!

 • Temat numeru
  • Składowiska odpadów komunalnych, biogaz - korzyści i zagrożenia (8)
   Ogólne pojęcie odpadów wiąże się z wysłużonymi (zużytymi) przedmiotami, substancjami w postaci stałej oraz ciekłej (nieobejmujące ścieków wprowadzanych do wód), będące efektem bytowania człowieka bądź działalności przemysłowej, które ze względu na brak możliwości ponownego wykorzystania przekazywane są do usunięcia, ewentualnie składowania.
 • Bezpieczeństwo - Ocena Ryzyka
  • Magazynowanie nawozów sztucznych - ocena ryzyka zawodowego (14)
   Nawozy mineralne nie są kwalifikowane jako mieszaniny niebezpieczne, mimo to podczas pracy z nimi należy być ostrożnym. Pracownik magazynu z nawozami sztucznymi narażony jest na zatrucie inhalacyjne poprzez wdychanie pyłów lub aerozoli z nawozów. Objawami zatrucia są kaszel i ból gardła. Może również dojść do zanieczyszczenia i podrażnienia oczu lub skóry, a także do zatrucia pokarmowego, przy którym występują dolegliwości żołądkowo-jelitowe.
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Przewóz towarów łatwopalnych - co należy wiedzieć? (17)
   Przewóz towarów niebezpiecznych i czynności z nim związane są działalnością wymagającą stosowania się do aktualnych przepisów, co gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie realizowanych operacji. Obecnie wśród przedsiębiorstw obserwuje sią niezadowalający transfer wiedzy oraz sposób współpracy pomiędzy specjalistami odpowiedzialnymi za te kwestie w firmie. Z tego powodu działanie doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych oraz służb odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w danym zakładzie niewątpliwie powinno mieć charakter synergiczny, aby dążyć do wyeliminowania powstawania zagrożeń zdrowia i życia pracowników.
  • Odzież gastronomiczna - zasady doboru, kryteria oraz normy (21)
   Przedsiębiorstwa sektora spożywczego zobowiązane są do przestrzegania zasad higieny rozumianych jako szeroko pojęte działania związane z przestrzeganiem zasad Dobrych Praktyk Higienicznych (Good Hygienic Practice). Naruszenie wskazanych zasad na jednym z etapów procesu produkcji żywności może być potencjalnie przyczyną naruszenia jej bezpieczeństwa, a tym samym obniżenia jej jakości zdrowotnej. Odnosi się to nie tylko do standardów higienicznych, jakie muszą spełniać pomieszczenia, gdzie dokonuje sią produkcji, przetwórstwa bądź obrotu środkami spożywczymi, ale również do stosowania zasad higieny przez zatrudniony personel. Odzież robocza i ochronna to jeden z wielu istotnych elementów wpływających na warunki higieniczne produkcji, przetwarzania i wprowadzania na rynek żywności.
 • Bezpieczeństwo - Analiza Wypadku
  • Poparzenie łukiem elektrycznym (25)
   W 2013 roku w Lidzbarku Warmińskim (woj. warmińsko-mazurskie) dwóch pracowników firmy zajmującej się wykonywaniem usług w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych zostało poparzonych łukiem elektrycznym, który powstał w wyniku zwarcia w rozdzielni niskiego napięcia. Badający wypadek inspektor Państwowej Inspekcji Pracy stwierdził, że zwarcie było efektem pęknięcia miedzianego przewodu szynowego zasilającego jeden z obwodów. Niemniej jednak decydujący wpływ na obrażenia poszkodowanych miało niewyposażenie ich w osłony twarzy chroniące przed zdziałaniem łuku elektrycznego.
 • Praktyczne narzędzia
  • Metody wysłuchiwania poszkodowanego i świadków - cz. I (28)
   Praktycznym problemem, którego doświadczają i który coraz częściej sygnalizują przedstawiciele służby BHP oraz społeczni inspektorzy pracy, uczestniczący w pracach zespołów powypadkowych, jest wysłuchiwanie poszkodowanego/poszkodowanych i świadka/świadków wypadku przy pracy. Problem ten dotyczy przede wszystkim skuteczności zebrania materiału dowodowego w postaci wyjaśnień w aspekcie stosowanych metod wysłuchiwania i ustalenia na podstawie pozyskanych informacji okoliczności, jak i przyczyn wypadków.
 • Prawo
  • Szczególna ochrona osób młodocianych (32)
   Ochrona pracy jest to zespół środków prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych mających na celu zabezpieczenie ogółu praw pracownika, wraz z ochroną jego życia i zdrowia, przed czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi w środowisku pracy, a także zapewnienie zatrudnionemu optymalnych warunków pracy z punktu widzenia fizjologii, ergonomii i psychologii.
  • Urlop wypoczynkowy w 2015 r. (36)
   Urlop wypoczynkowy to coroczny, płatny i nieprzerwany okres odpoczynku od świadczenia pracy u danego pracodawcy, jest to uprawnienie niezbywalne, którego pracownik nie może się zrzec ani przekazać innej osobie.
 • Ergonomia
  • Ergonomia dla stóp (42)
   Chociaż szacuje się, że w krajach wysoko uprzemysłowionych prawie 3/4 osób czynnych zawodowo pracuje w pozycji siedzącej, to jednak praca wykonywana w pozycji stojącej nadal stanowi znaczny problem ergonomiczny (nie tyle już badawczy, co raczej stosowania zasad ergonomii w praktyce), głównie ze względu na wytępujące w tym przypadku duże obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.
 • Przegląd Porównawczy
  • Innowacje dotyczące sprzętu ochrony układu oddechowego(47)
   Sprzęt ochrony układu oddechowego należy, zgodnie z zasadami określonymi w Dyrektywie 89/686/EWG, do tzw. III kategorii ryzyka. Oznacza to, że jest on stosowany w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, gdy użytkownik sam nie może określić skutków zagrożeń i są one nieodwracalne. Z tej definicji wynika, że dobór i określenie zasad prawidłowego stosowania sprzętu powinny być poprzedzone wnikliwą identyfikacją i analizą zagrożeń oraz dodatkowych uwarunkowań wynikających ze specyfiki stanowiska pracy oraz czynności zawodowych pracowników. Prawidłowy dobór sprzętu powinien uwzględniać także etap uzyskania akceptacji przez pracowników, którzy będą ten sprzęt stosowali przez wiele godzin w czasie pracy.
  • Przegląd porównawczy środków do ochrony górnych dróg oddechowych (53)
   Kwestionariusz autorstwa dr Katarzyny Majchrzyckiej z CIOP-PIB
 • Wydarzenia
  • Targi ITM, Salon BHP - tam byliśmy! (66)
  • VI Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo pracy - Środowisko - Zarządzanie (67)
 • Wydarzenia
  • Wydarzenia 68
 • Flesz
  • Flesz (70)