Promotor BHP 2015/12

Zapraszamy Państwa do ostatniego w tym roku wydania czasopisma "Promotor BHP". Najnowszy numer otwiera artykuł dwójki specjalistów - Pani Arlety Mrugały oraz dra Zbigniewa Jóźwiaka, którzy poruszyli kwestię BHP w pracy galwanizera. Ponadto w grudniowym numerze przeczytają Państwo m.in. o pracy przy montażu wiertni, zmianach prawnych w 2016 r., a także o problemach ewakuacyjnych w placówkach ochrony zdrowia. Redaktorem honorowym niniejszego wydania została dr inż. Iwona Romanowska-Słomka.

 

 • Temat numeru
  • Procesy galwanotechniczne (7)
   Bezpieczne wykonywanie powierzonych przez pracodawcę zadań jest kwestią bardzo ważną bez względu na rodzaj i charakter wykonywanej pracy. Jednak gdy w środowisku pracy pojawiają się substancje lub mieszaniny mogące wywołać negatywne skutki zdrowotne oddalone w czasie, paradoksalnie czujność pracowników, w sposób niezamierzony, ulega drastycznemu obniżeniu, co stanowi dodatkowy czynnik stwarzający poważne zagrożenie. Sytuacje tego rodzaju mają miejsce między innymi we wszystkich zakładach stosujących procesy, w wyniku których dochodzi do narażenia na działanie czynników rakotwórczych. Jedną z gałęzi przemysłu borykających się z tym problemem jest galwanotechnika.
  • Ergonomia pracy Galwanizera (10)
   Osobą, która jest odpowiedzialna za prawidłowy przebieg procesów galwanicznych, jest pracownik wykwalifikowany - galwanizer (galwanizator, galwanotechnik). Jak powinna wyglądać prawidłowa ergonomia jego pracy? Zapraszamy do lektury!
 • Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka
  • Praca przy montażu wiertni (12)
   Praca przy montażu wiertni wymaga posiadania przez pracownika specjalistycznych uprawnień, w tym zezwolenia do pracy na wysokości. Ponadto pracownik w czasie wykonywania swoich obowiązków jest narażony na trudne warunki terenowe oraz pogodowe. Jakie ryzyko zawodowe wiąże się z pracą przy montażu wiertni?
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Prace na wysokości przy odśnieżaniu dachów (14)
   Prace na wysokości należą do szczególnie niebezpiecznych. Dodatkowe ryzyko pojawia się zimą, zwłaszcza przy odśnieżaniu dachów. Co należy do obowiązków pracodawcy, jakie są procedury bezpieczeństwa i ergonomii?
  • Problemy ewakuacyjne w placówkach ochrony zdrowia (16)
   W przypadku większości pożarów, które powstają w obiektach ochrony zdrowia, zachodzi konieczność nagłej ewakuacji chorych. Wynika to z bezpośredniego zagrożenia pożarem lub jest skutkiem rozprzestrzeniania się dymów i gazów wydzielanych w czasie palenia. zakres ewakuacji bywa jednak różny w zależności od sytuacji lokalnej i rodzaju pożaru. Czasem sprowadza się do wyniesienia lub wyprowadzenia kilku pacjentów, a niekiedy trzeba ewakuować cały stan osobowy budynku oraz kosztowny sprzęt medyczny i urządzenia.
  • Ochrona ppoż. żłobków i klubów dziecięcych - wymagania (23)
   Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jakie powinny zostać spełnione przy tworzeniu żłobków, klubów dziecięcych oraz punktów wychowania przedszkolnego i zespołów wychowania przedszkolnego. Wymagania te są określone przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalnych i sanitarnych, jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
  • Praca w zagrożeniu wybuchem - środki ochrony indywidualnej (27)
   Pracodawca w swojej codzienności obcowania z coraz większą liczbą wymagań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa pracy porusza się wśród dużej liczby przepisów prawa oraz norm. Jak optymalnie, efektywnie jakościowo i kosztowo dobrać dla pracowników środki ochrony indywidualnej? Jak to zrobić, aby naprawdę chroniły one życie i zdrowie pracowników, zwłaszcza tych, którzy są zatrudnieni na stanowiskach i miejscach pracy, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa?
 • Artykuł promocyjny
  • Co warto wiedzieć o karabinkach/łącznikach? (32)
   Karabinki (w nomenklaturze sportowej) czy też łączniki (w nazewnictwie przemysłowym) to sprzęt na pozór najprostszy, ale tylko na pozór. Cóż więc stanowi o jego złożoności pomimo prostej konstrukcji? Tajemnica ukryta jest w korelacji pomiędzy głównymi parametrami danego modelu i parametrami konkretnego zastosowania, i nie chodzi tu o wytrzymałość. Konsekwencją doboru sprzętu do jego zastosowania jest funkcjonowanie poprawne bądź niebezpieczne lub tylko uszkadzające dany egzemplarz. By uniknąć utraty sprzętu wobec konieczności jego wycofania z użytkowania, warto zapoznać się z kilkoma zjawiskami.
 • Bezpieczeństwo - Analiza wypadku
  • Porażenie prądem - skutki lekceważenia zagrożenia (34)
   Jesienią 2012 r. na terenie woj. warmińsko-mazurskiego doszło do dwóch ciężkich wypadków przy pracy spowodowanych porażeniem prądem. Poszkodowani pracownicy mieli dużo szczęścia, bo przeżyli. Okoliczności i przyczyny wypadków badali inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy. W obu przypadkach stwierdzili zlekceważenie zagrożenia i rażące łamanie przepisów bezpieczeństwa pracy.
 • Dobre Praktyki
  • System szkoleń BHP na budowie Elektrowni Kozienice (38)
   Budowa bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice o mocy elektrycznej 1075 MW jest największą rozpoczętą inwestycją polskiej i europejskiej energetyki. Na tak dużej budowie, w którą zaangażowanych jest wiele firm, na której pracuje ponad dwa tysiące pracowników, niezbędne jest utworzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy już w fazie planowania i przygotowywania budowy. Każda firma podwykonawcza, biorąc udział w takiej budowie, jest zobowiązana do dostosowania się do warunków wymaganych przez służby BHP głównego wykonawcy.
 • Prawo
  • Składki ZUS od umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2016 r. (40)
   1 stycznia 2016 r. wejdą w życie znowelizowane przepisy Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (ustawa o s.u.s.), które w istotny sposób zmieniają zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz umowy agencyjnej (w dalszej treści nazywanymi umowami zlecenia).
 • Listy do Redakcji
  • Nie ma przedawnienia terminu zgłaszania wypadku przy pracy (44)
   Pracownik zgłosił wypadek przy pracy ze znacznym opóźnieniem - po kilkudziesięciu dniach. Twierdził, że początkowo nie odczuwał żadnych skutków zdarzenia. Skutki te, w postaci silnych bólów, ujawniły się po czasie. Czy pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia postępowania powypadkowego w takim przypadku?
 • Psychologia
  • Jak przekonać do efektywnych działań na rzecz BHP? Kształtowanie kultury bezpieczeństwa - cz. II (46)
   Ludzkie zachowania z jednej strony są uzależnione od kultury BHP organizacji, z drugiej natomiast to ludzkie zachowania kształtują kulturę, utrwalając pewne przekonania, postawy. Trudna do jednoznacznego zdefiniowania kultura BHP jest jeszcze trudniejsza do zmierzenia. Jak przekonać pracownika do efektywnych działań na rzecz BHP? Zapraszamy do lektury drugiej części artykułu.
  • Zdrowie psychiczne w miejscu pracy. Czym są choroby psychiczne? (50)
   Choroby psychiczne to problemy zdrowotne, które mają wpływ na to, jak myślimy o sobie, swoich relacjach z innymi i jak wyglądają nasze interakcje ze światem. Ten typ zaburzeń wpływa na myśli, uczucia, zdolności i zachowania. Do najbardziej powszechnych zaburzeń zdrowia psychicznego (common mental health disorders - CMD) zalicza się: zaburzenia nastroju (w tym depresję), zaburzenia lękowe i uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
 • Przegląd porównawczy
  • Wymagania dotyczące odzieży antyelektrostatycznej (54)
   Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przeglądem porównawczym odzieży antyelektrostatycznej. Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie do tematu, przybliżając kwestię wymagań względem odzieży antystatycznej.
 • Wydarzenia
  • Wydarzenia (60)
 • Flesz
  • Flesz (66)