Monitor Prawniczy 2014/03

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (115)
   Ocena konkurencyjnego charakteru zatrudnienia u nowego pracodawcy; Aktywność strony warunkiem przyznania prawa pomocy; Propozycje zmian ustawy jako informacja publiczna; Zasady dokonywania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  • Aktualności europejskie (119)
   Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczeniowej; Praktyka handlowa "wprowadzająca w błąd"
 • Opinie
  • Instytucja gwarancji ubezpieczeniowej w postępowaniu upadłościowym stron stosunku gwarancji - cz. I (123)
   Geneza i podstawy prawne gwarancji; Pojęcie i funkcje zobowiązania gwarancyjnego (terminologia); Rodzaj i charakter wierzytelności zabezpieczanych przez "udzielenie" gwarancji; Zlecenie udzielenia gwarancji (stosunek pokrycia); Podstawa faktyczna opracowania; Ocena jurydyczna "Umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych"
  • Kurator "procesowy" czy kurator "dla doręczeń" - uwagi na tle art. 143-144 KPC (133)
   Monistyczne ujęcie kurateli; Mandat kuratora; Kurator w art. 143-144 KPC; "Kuratela procesowa" w praktyce orzeczniczej
  • Wypowiedzenie umowy najmu w związku z koniecznością rozbiórki budynku (139)
   Rozbiórka obiektu budowlanego; Opis sposobu i zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia; Rozbiórka obiektu budowlanego a wypowiedzenie umowy najmu lokalu; Obowiązki wynajmującego związane z wypowiedzeniem umowy najmu; Obowiązek zapewnienia dotychczasowej wysokości czynszu; Obowiązek pokrycia kosztów przeprowadzki oraz dostarczenia lokalu zamiennego przez gminę; Kilka uwag o charakterze administracyjnoprawnym
 • Orzecznictwo
  • Małżeński ustrój majątkowy - nagroda za osiągnięcia sportowe, I CSK 515/12 (145)
   Stan faktyczny; Argumenty z uzasadnienia; Art. 33 KRO
  • Gospodarka nieruchomościami - nakłady poniesione przez użytkownika wieczystego, IV CSK 613/12 (147)
   Stan faktyczny; Argumenty z uzasadnienia; Art. 77 GospNierU
  • Zagadnienia prawne w praktyce SN
  • Zaskarżalność odmowy sporządzenia dodatkowego opisu i oszacowania w egzekucji z nieruchomości (art. 951 KPC) (150)
  • O zagadnieniach dowodowych w praktyce orzeczniczej (153)
  • Odwoławczy charakter skargi na orzeczenie reerendarza sądowego (156)
 • Glosa
  • Niedopuszczalność ustalenia nieistnienia małżeństwa z powodu złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli (159)
   Stwierdzenie nieistnienia a unieważnienie małżeństwa; Regulacja skutków złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński w stanie wyłączającym świadomość
 • Leksykon tajemnic
  • Tajemnice zawodów prawniczych. Tajemnic obrońcy (163)
   Podstawa prawna obowiązku zachowania tajemnicy; Wartości chronione tajemnicą obrońcy; Zakres przedmiotowy tajemnicy (informacje objęte tajemnicą); Okres obowiązywania tajemnicy; Podmiot chroniony w wyniku obowiązywania tajemnicy i jego uprawnienia w zakresie dysponowania przedmiotem ochrony; Podmiot zobowiązany do zachowania tajemnicy; Podmiot uprawniony do uzyskania dostępu do informacji chronionych; Zakres związania tajemnicą i obowiązki podmiotu uprawnionego do uzyskania dostępu do informacji chronionych; Kryteria dostępu do informacji objętych tajemnicą; Podmiot sprawujący kontrolę nad zachowaniem tajemnicy; Podmiot, który może zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy; Sposób wprowadzania niedostępności informacji; Relacje z innymi tajemnicami; Problemy związane z nakładaniem się reżimów ochronnych; Odwołania do ustawy o ochronie informacji niejawnych