Aktualności BHP 2018/132 (11-12)

 •  Nowości
  • Od 2019 roku pracownicy administracyjno-biurowi bez szkoleń okresowych bhp (1-2, 4)
   Rada Ministrów przyjęła pakiet 50 zmian, których celem jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Dwie z tych zmian dotyczą kwestii bhp. Chodzi o zwolnienie ze szkoleń okresowych bhp pracowników administracyjno-biurowych oraz rozszerzenie kręgu pracodawców mogących samodzielnie wykonywać zadania służby bhp we własnym zakładzie pracy. Już od przyszłego roku zmiany te miałyby wejść w życie.
  • Czy wszyscy pracownicy administracji będą zwolnieni ze szkoleń bhp (3)
   W związku ze zbliżającym się zniesieniem obowiązku szkoleń okresowych dla pracowników administracyjno-biurowych nasuwają się kolejne pytania i wątpliwości. Czy zwolnienie miałoby objąć wszystkich pracowników administracyjno-biurowych, również tych na stanowiskach kierowniczych? Czy zwolnienie wobec tego będzie miało zastosowanie np. do pracowników administracji państwowej tj. prezydenta, wójta i naczelników?
  • 8 dodatkowych substancji chemicznych, w tym spaliny z silników Diesla, wpisanych do wykazu rakotwórczych substancji (4)
   Negocjatorzy z państw członkowskich UE i PE osiągnęli porozumienie w sprawie zmiany w dyrektywie w sprawie Czynników rakotwórczych i mutagenów. W styczniu 2017 roku Komisja Europejska zaproponowała wpisanie na listę wykazu rakotwórczych substancji w miejscu pracy 25 nowych substancji.
  • GIP chce taryfikatora kar dotyczących łamania zasad bhp (5)
   Z postulatem zmiany wysokości kar za łamanie praw pracowniczych wystąpiła partia Razem, proponując ich naliczanie proporcjonalnie do obrotu firmy. To reakcja na wyniki kontroli PIP w Amazonie. Także Główny Inspektor Pracy mówi o zmianie systemu naliczania mandatów za naruszenie przepisów przez pracodawców. Natomiast resort pracy nie podejmuje tematu i nie przewiduje prac nad kwestiami wysokości kar. Zatem czy wysokość kar jest adekwatna?
 • Warunki pracy
  • Czy znasz 27 zasad bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym (6-7)
   Praca w kontakcie z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i ich mieszaninami w laboratoriach chemicznych wiąże się ze specyficznymi zagrożeniami. Dotyczy to bez wyjątku wszystkich laboratoriów chemicznych. Zatem aby w takim laboratorium ograniczać do minimum występujące zagrożenia, należy zadbać o właściwą organizację pracy i przestrzeganie określonych zasad postępowania.
  • Obuwie robocze a pora zimowa (12)
   Czy pracodawca, który zapewnia obuwie robocze do pracy na danym stanowisku, powinien uwzględnić porę zimową i zapewnić pracownikom obuwie zimowe – jeśli pracownik przemieszcza się między budynkami – przykładowo raz na tydzień i ma to związek z dostarczeniem jakiegoś materiału na polecenie słowne przełożonego? Co jeśli pracownik ulegnie wypadkowi na terenie ośnieżonym, oblodzonym w swoim obuwiu (np. na wysokim obcasie)?
  • Jakie uprawnienia są niezbędne do montażu i demontażu rusztowań? (15)
   Jakie uprawnienia musi posiadać pracownik do montażu i demontażu rusztowania? Jak je obecnie uzyskać?
 • Temat numeru
  • Obowiązki pracodawców związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w okresie zimowym (8-11)
   Zima to okres, który niesie ze sobą dodatkowe zagrożenia wypadkowe i chorobowe. Jest rzeczą istotną, aby o bezpieczeństwo pracy dbali nie tylko pracodawcy i osoby nadzoru, ale również sami pracownicy. Pracownik powinien przestrzegać swoich obowiązków zapisanych w kodeksie pracy i regulaminie zakładowym, ale również ma prawo wymagać (domagać się) zapewnienia mu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ma prawo również (poprzez swoich przedstawicieli) wpływać na działania pracodawcy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.
 • Oceny ryzyka zawodowego
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy nauczyciela wychowania fizycznego (13-14)
   W szkole, tak jak i w każdym innym miejscu pracy, należy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego dla stanowisk nauczycielskich. Najbardziej zróżnicowanym pod względem zagrożeń i odrębnym zarazem stanowiskiem będzie nauczyciel wychowania fizycznego/zajęć sportowych. Jego stanowisko jest stanowiskiem najmniej zbliżonym charakterem do stanowiska biurowego, w odróżnieniu od innych stanowisk nauczycielskich. Mając to na uwadze, prezentujemy opracowaną przez ekspertów przykładową ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy nauczyciela wychowania fizycznego, gotową do pobrania.
 • Dokumenty bhp
  • Zawiadomienie UDT o niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia (16)
   Obowiązkiem nakładanym przez przepisy o dozorze technicznym na eksploatujących urządzenia techniczne jest zawiadamianie właściwej jednostki UDT o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia podczas jego eksploatacji. Brak takiego zawiadomienia i niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować nałożeniem kary grzywny na podmiot eksploatujący dane urządzenie. Jednak sporządzenie dokumentu takiego zawiadomienia może przysporzyć trudności. Mając to na uwadze, przedstawiamy gotowy do wykorzystania wzór dokumentu zawiadomienia właściwej jednostki UDT o niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia.

Aktualności BHP - cały wykaz