Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2012/03

 • Interpretacja przestrzennego położenia osi otworów wiertniczych w aspekcie ich kolizji (3)
  Wraz z rozwojem techniki wiercenia, wzrasta liczba otworów wykonywanych z jednego stanowiska. W wielu przypadkach skutkuje to obniżeniem sumarycznych kosztów udostępniania i zagospodarowania złów ropy i gazu oraz ograniczeniem oddziaływania działalności wiertniczej na środowisko. W artykule przedstawiono różne metody określania przestrzennego położenia osi otworów wiertniczych na podstawie pomiarów odległości pomiędzy punktami pomiarowymi oraz kątów odchylenia i azymutów, z uwzględnieniem niepewności wykonanych pomiarów. Przy projektowaniu wielu otworów kierunkowych, wierconych z jednej platformy, zaleca się obliczanie wskaźnika separacji, który charakteryzuje położenie otworu projektowanego względem innych już wykonanych lub projektowanych. Przyjęcie jego wartości powyżej 1,5 powinno zapobiec kolizji sąsiadujących otworów.
 • System rekrutacji do ratownictwa górniczego oraz system szkoleń w ratownictwie w opiniach przedstawicieli wyższego dozoru kopalń (10)
  Tematyka artykułu dotyczy funkcjonowania systemu rekrutacji do ratownictwa górniczego oraz systemu szkoleń ratowników górniczych. W artykule prezentowane są wyniki socjologicznych badań jakościowych przeprowadzonych wśród przedstawicieli wyższego dozoru kopalń węgla kamiennego, stanowiących element badań nad kierunkami modernizacji ratownictwa górniczego w branży górnictwa węgla kamiennego z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i społecznych. Analizie poddano opinie kierowników akcji ratowniczej, kierowników kopalnianych stacji ratownictwa górniczego, kierowników akcji na dole oraz szefów sztabu akcji.
 • Studium uwarunkowań emisji gazów ze zlikwidowanych kopalń SW części GZW (część III) (21)
  W seriach węglonośnych GZW obserwuje się wertykalną zmienność metanonośności. Pozwala to wyróżnić, od góry, następujące strefy gazowe: allochtoniczną strefę wysokometanową, strefę odgazowaną oraz autochtoniczną strefę wysokometanową. Lateralne zróżnicowanie wykształcenia tych stref umożliwia wydzielenie następujących struktur pola metanonośności: zamkniętej, przejściowej oraz otwartej. Strukturę zamkniętą charakteryzuje obecność allochtonicznej strefy wysokometanowej. W strukturze przejściowej strefa ta wykształciła się jedynie częściowo. Z kolei, w strukturze otwartej już od stropu karbonu występuje strefa odgazowana. Dla wszystkich struktur typowe jest natomiast głębokie położenie autochtonicznej strefy wysokometanowej. Strefom gazowym odpowiada właściwy im skład cząsteczkowy gazów złożowych. Artykuł przedstawia ponadto wertykalną zmienność metanonośności analizowanych w dalszych częściach pracy zlikwidowanych kopalń i szybów oraz orientacyjne położenie zrobów kopalnianych w stosunku do stref wysokometanowych.
 • Podziemne zgazowanie węgla kamiennego lub brunatnego w prawie geologicznym i górniczym (Komunikat) (36)
  W opracowaniu, na bazie informacji o historii problematyki podziemnego zgazowania węgla, przedstawiona została analiza prawnych podstaw wykorzystania złóż węgla w ten sposób. Wobec podjęcia prac doświadczalnych nad zgazowaniem części złóż węgla w czynnym podziemnym zakładzie górniczym, zaszła konieczność rozstrzygnięcia zagadnień formalno-prawnych prowadzenia tych prac. Opisano zakres stosowania Prawa geologicznego i górniczego w celach naukowo-badawczych.
 • Kronika (40)
  Konferencja naukowo-techniczna pt. Rola i znaczenie podziemnych magazynów gazu we współczesnej gospodarce; Konkurs fotograficzny "Górnictwo z zasadami"; XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej: Polska nauka górnicza rusza w świat; KWK "Pokój" zwycięzcą konkursu Bezpieczna Kopalnia
 • To nie powinno się zdarzyć - Wypadki, Katastrofy (41)
 • Ze świata - fakty... wydarzenia... opinie... (44)
  Górnicza technika odsłania tajemnice jeziora Wostok; Kruszcowy skarbiec pod wodami Oceanu Indyjskiego; Pływający gazoport w Kłajpedzie
 • Górnictwo na świecie (45)
  Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Górnictwie idzie za ciosem; Cenna bryłka węgla z "Titanica"; Wizualizacja wypadku górniczego najskuteczniejszym sposobem prewencji
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (46)
 • Normalizacja (49)
  Złącza spawane i spoiny; Przekaźniki; Trzonki lampowe i oprawki; Emisja ze źródeł stacjonarnych; Bezpieczeństwo maszyn; Odporność ogniowa i palność elementów budynków; Ochrona przed wybuchami; Systemy alarmowe i ostrzegawcze; Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu; Zbiorniki ciśnieniowe, butle do gazów; Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne; Kable; Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym; Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne; Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem; Maszyny do robót ziemnych; Urządzenia do transportu poziomego i pionowego; Oświetlenie wewnętrzne 
 • Przegląd aktów normatywnych (50)
 • Historia i współczesność górnictwa
  • Rozwój techniki miernictwa górniczego (51)