Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2012/04

 • Analiza porównawcza standardów prawnych i zasad dobrych praktyk w polskim i światowym górnictwie, dotyczących prowadzenia robót w trudnych warunkach klimatycznych (3)
  W artykule przedstawiono w zarysie przepisy i metodykę postępowania w zagrożeniu klimatycznym w górnictwie na przykładzie wybranych krajów oraz na tle obowiązujących i projektowanych polskich regulacji prawnych. Artykuł jest głosem przedstawiciela nadzoru górniczego w dyskusji dotyczącej kierunków i zakresu możliwych i niezbędnych zmian w polskim prawie górniczym.
 • Kompleksowe wykorzystanie i zagospodarowanie ochłodzonych wód termalnych na tle uwarunkowań prawnych (10)
  Racjonalne gospodarowanie zasobami wód termalnych to również właściwa i bezpieczna dla środowiska ich utylizacja. W pracy przedstawiono prawne aspekty związane z wtłaczaniem wód do górotworu, zrzutem do cieków powierzchniowych oraz wykorzystaniem ochłodzonych wód dla celów pitnych i gospodarczych.
 • Określenie istotnych wymagań konstrukcyjnych dla obudowy zmechanizowanej przeznaczonej do pracy w warunkach silnego zagrożenia tąpaniami (17)
  W artykule przedstawiono tok postępowania dla określenia wymagań, jakie powinna spełniać nowo projektowana sekcja obudowy zmechanizowanej. Uwzględnia on zarówno doświadczenia praktyczne w stosowaniu obudów zmechanizowanych w kopalni "Rydułtowy-Anna", jak i najnowsze obserwacje, badania i obliczenia prowadzone przez Główny Instytut Górnictwa w tym zakresie. W artykule przedstawiono również dotychczasowe doświadczenia kopalni w zakresie modernizacji i remontów obudów zmechanizowanych.
 • Studium uwarunkowań emisji gazów ze zlikwidowanych kopalń SW części GZW (część IV) (22)
  Zakończenie robót podziemnych w KWK 1 Maja spowodowało spadek metanowości kopalni o około 80%, a jej likwidacja emisję gazów kopalnianych poprzez zasypane szyby, w tym głównie szyb III. Zmiany ich koncentracji wiązały się z zatapianiem kopalni i zmianami w jej wentylacji. Ograniczaniu ilości powietrza wentylacyjnego towarzyszył wzrost koncentracji CH4. Natomiast skracanie dróg jego przepływu skutkowało albo spadkiem koncentracji CH4, albo jej wzrostem odpowiednio: po wzroście lub ograniczeniu wpływu depresji wentylacyjnej na dno szybu III. Rola zatapiania kopalni była słabo zauważalna, w przeciwieństwie do wpływu zmian ciśnienia barometrycznego. Nie każdy z szybów KWK 1 Maja był jednak miejscem emisji metanu. Np. odmienne koncentracje CH4 w szybach III i IV wiążą się z udostępnieniem wysokometanowej strefy allochtonicznej lub tylko s trefy odgazowanej. Wskazuje na to podobieństwo składu gazów kopalnianych w szybach do składu gazów złożowych ww. stref gazowych.
 • Kronika (34)
  Konkurs dla dziennikarzy; WUG: Spotkanie z przedstawicielami służb ratownictwa górniczego górnictwa otworowego; Nowi dyrektorzy w Rybniku i Gliwicach; Posiedzenie Rady Programowej miesięcznika; VI Ogólnopolskie Forum Zarządów Spółek Giełdowych
 • To nie powinno się zdarzyć: Wypadki. Katastrofy (35)
 • Ze świata: Fakty... Wydarzenia... Opinie... (39)
  Polska za redukcją emisji CO2 bez "milowych kroków"; Katowicki Holding Węglowy; Brazylia szóstą potęgą gospodarczą świata! 
 • Ze świata: Górnictwo na świecie (40)
  Australia: bałagan czy spisek?; Polska: węglowy upór
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (41)
 • Normalizacja (42)
  Rysunek techniczny maszynowy; Rysunek techniczny budowlany; Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania; Badanie wody. Zagadnienia ogólne; Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka; Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów; Gaz ziemny; Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne; Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji; Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego; Badania mechaniczne metali; Korozja metali; Urządzenia do czyszczenia.
 • Przegląd aktów normatywnych (43)
  System oświaty - rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego; w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach; w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011; prawo geologiczne i górnicze; ubezpieczenia społeczne; postępowanie administracyjne; budżet państwa 
 • Wskazówki dla autorów (45)
 • Historia i współczesność górnictwa (47)
  Podziemne skarbce historycznego Krakowa