Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2013/09

 • Wymagania formalno-prawne działalności górniczej w Polsce, w świetle nowych regulacji Prawa geologicznego i górniczego
  W artykule przedstawiono najważniejsze zmiany związane z wprowadzeniem nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze, uchwalonej w 2011 roku w tym: odmienną regulację własności złóż kopalin, uproszczenie trybu udzielania koncesji i prowadzenia ruchu zakładu górniczego w odniesieniu do kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej, w szczególności dotyczące małych przedsiębiorstw oraz doprowadzenie do pełnej implementacji dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (węglowodory).
 • Propozycje nowej klasyfikacji zagrożenia metanowego w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego
  Klasyfikowanie zagrożenia metanowego w polskich kopalniach węgla kamiennego i brunatnego, zgodnie z przepisami, jest oparte na trójpoziomowym zaliczaniu: do odpowiednich kategorii zagrożenia metanowego (zaliczenia pokładów i wyrobisk do pól metanowych) oraz wyrobisk do stopni niebezpieczeństwa wybuchu. W artykule przedstawiono propozycję nowej klasyfikacji zagrożenia metanowego w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego, ukierunkowaną na uproszczenie aktualnie obowiązujących przepisów, przy spełnieniu ich kompletności w ocenie zagrożenia metanowego dla projektowanych i prowadzonych robót górniczych. Jej wprowadzenie do przepisów wpłynęłoby na bardziej jednoznaczną identyfikację poziomu tego zagrożenia.
 • Ocena możliwości zaklasyfikowania odpadów wydobywczych z kopalń węgla kamiennego do odpadów obojętnych
  W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań odpadów wydobywczych celem zaklasyfikowania ich do odpadów obojętnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2011 r. Usystematyzowano wymagania, jakie powinny spełniać obojętne odpady wydobywcze. Zwrócono również uwagę na akty prawne związane z tym tematem.
 • Oddziaływanie tlenków azotu na pracowników zatrudnionych w wyrobiskach kopalń węgla kamiennego (część I)
  W artykule przedstawiono istotne zagadnienia związane z występowaniem tlenków azotu w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny. Ponadto zawarto analizę i ocenę wpływu szkodliwości tlenków azotu na organizm pracowników.
 • Trzykrotnie uruchamiana - trzykrotnie łączona. Skomplikowane dzieje KWK "Ludwik" w Zabrzu
 • Konie w transporcie podziemnym