Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2015/06


 • Wyniki monitoringu autostrady A4 w rejonie MOP-ów Halemba i Wirek
  Autostrada A4 na odcinku od węzła Batory do węzła Sośnica została oddana do ruchu w styczniu 2005 r. Zarówno w okresie budowy, jak i po jej oddaniu do ruchu na odcinku tym prowadzony jest monitoring. W maju 2005 r. w rejonie MOP-ów Halemba-Wirek powstała deformacja nieciągła, którą usunięto w 2006 r. W maju 2009 r. po raz drugi w tym rejonie ujawniła się deformacja nieciągła.

  W rejonie powstałej szczeliny w kwietniu 2010 r. zostały założone linie obserwacyjne, na których do czerwca 2012 r. wykonano 5 cykli obserwacyjnych. Wyniki pomiarów poddano szczegółowej analizie. W analizowanym okresie maksymalne osiadania wyniosły -0,045 m, a przemieszczenia poziome w kierunkach x i y - odpowiednio -0,078 i -0,065 m. Wielkość odkształceń poziomych otrzymanych z pomiarów zależy od odległości pomiędzy punktami linii.

 • Wykorzystanie metanu z powietrza wentylacyjnego z kopalń na cele energetyczne
  W pracy przedstawiono potencjalne możliwości zagospodarowania metanu na cele energetyczne zawartego w powietrzu wentylacyjnym (Ventilation Air Methane - VAM) kopalń. VAM charakteryzuje się niską koncentracją metanu (poniżej 1%), stąd też istnieje szereg wyzwań, mających na celu zaprojektowanie nowych lub dostosowanie już istniejących urządzeń energetycznych wykorzystujących go, jako paliw. Wymiernym efektem tych działań jest utylizacja metanu, który jest jednym ze składników gazów cieplarnianych, a obecnie wyprowadzany jest szybami do atmosfery wraz z powietrzem. W niniejszej pracy zaprezentowano wielowariantową koncepcję rozbudowy instalacji IUMK-1000 o moduł wytwarzający energię elektryczną.

 • Kryteria doboru wybranych elementów konstrukcyjnych górniczych kabli elektroenergetycznych średniego napięcia
  W artykule dokonano przeglądu zagrożeń powodowanych eksploatacją sieci zasilających i środków ochronnych stosowanych w podziemiach kopalń. Zaproponowano modyfikację kryteriów doboru górniczych kabli elektroenergetycznych średniego napięcia. Propozycja zmian wynika z coraz trudniejszych warunków środowiskowych pracy sieci elektroenergetycznych oraz wzrastających wymagań w zakresie niezawodności zasilania. Wnioskowane zmiany dotyczą budowy żył roboczych, stosowanych materiałów izolacyjnych, ekranowania, opancerzenia i ochrony przed działaniem wody i wilgoci.
 • Doświadczenia z eksploatacji ściany 162a w pokładzie 416w.d. w KWK "Pokój"
  W artykule przeanalizowano przebieg prac związanych z projektowaniem i wykonywaniem robót przygotowawczych oraz eksploatację pokładu 416w.d. ścianą podłużną z zawałem stropu. Ściana prowadzona jest w skomplikowanych warunkach geologiczno-górniczych, na które składają się: liczne krawędzie eksploatacyjne, rynny erozyjne, kliważ, a także liczne strefy uskokowe, determinujące linię zakończenia biegu ściany, oraz sąsiedztwo uskoku Saara o zrzucie do około 110 m. Warunki te potwierdzają wyniki badań sejsmicznych, których celem było określenie przebiegu dyslokacji tektonicznych występujących w polu ściany. Przykład ściany 162a w pokładzie 416w.d. pokazuje, że bieżąca weryfikacja uwarunkowań technologicznych dla zmiennych warunków górniczo-geologicznych pozwala w skuteczny i bezpieczny sposób dokonać eksploatacji w warunkach występowania zagrożenia tąpaniami.
 • Nieznany Wyrąbany chodnik