Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2016/08


 • Wpływ wyższych harmonicznych prądu na straty w przewodach zasilających
  W artykule przedstawiono uwagi i spostrzeżenia wynikające z odbiorów technicznych urządzeń budowy przeciwwybuchowej, dotyczących wpływu wyższych harmonicznych na temperaturę przewodów zasilających urządzenia budowy przeciwwybuchowej.
 • Doświadczenia z obsługi w JSW S.A. KWK "Pniówek"
  Artykuł opisuje modułowy system wiertniczy VLI serii 1000 produkcji australijskiej umożliwiający wykonywanie długich otworów kierunkowych, jego budowę i zasadę działania. Opisano system zarządzania wierceniami kierunkowymi DDMS zastosowany w urządzeniu, który - po wprowadzeniu danych - umożliwia wyrysowanie projektowanego otworu, jak i sprawdzenie jego rzeczywistego przebiegu. Na tle tego opisu przedstawiono pierwsze doświadczenia z jego zastosowania w KWK "Pniówek" podczas szkolenia załogi.
 • Wykorzystanie maszyny drażniącej tunele serii XRE w kopalni węgla "Grosvenor" (Queensland, Australia)
  W artykule przedstawiono przebieg i wyniki drążenia w kopalni węgla "Grosvenor" w Australii dwóch upadowych maszyną drążącą tunele (TBM) typu XRE 8,0 m H.P., która została zaprojektowania w dostosowaniu do zróżnicowanych warunków geologiczno-górniczych, w tym pracy w warunkach zagrożenia metanowego. Artykuł przedstawia również charakterystykę drążonego górotworu, kryteria projektowe przedsięwzięcia, budowę maszyny oraz osiągi uzyskane podczas drążenia upadowych, a ponadto - w sposób syntetyczny - korzyści związane z wykorzystaniem TBM i przyszłością ich zastosowania.
 • Kształcenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Komunikat)
  W artykule przedstawiono proces kształcenia w zakresie bezpieczeństwa pracy realizowany przez studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Omówiono proces szkolenia z bhp dla studentów i doktorantów rozpoczynających studia oraz dyplomantów kończących studia przed podjęciem pierwszej pracy. Zaprezentowano treści kształcenia realizowanych na różnych kierunkach studiów, modułów i przedmiotów z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz możliwą tematykę realizowanych prac dyplomowych i doktorskich. Przedstawiono prowadzone na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii studia podyplomowe w zakresie bhp oraz scharakteryzowano utworzoną również na tym Wydziale na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji nową specjalność Zarządzanie BHP.
 • Kopalnia gipsu w Czernicy koło Rybnika