Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2018/03

 • Aktualności z kraju (2)
 • XXIV Plebiscyt o tytuł "Złotego Inżyniera". Zawód inżynierski - sztuka kierowania siłami natury na pożytek człowieka (3)
 • Ponura rzeczywistość na polskich budowach (4)
  Przez wiele lat niechlubne, pierwsze miejsce w statystykach wypadków śmiertelnych w Polsce zajmowało górnictwo. Sytuacja ta należy już jednak do przeszłości. Samodzielnym liderem jest dzisiaj branża budowlana, która na dodatek dystansuje górniczy świat pod względem liczby zdarzeń aż sześciokrotnie.
 • Antycypowanie szans i zagrożeń w rezylientnym systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (8)
  Rezylientny system zarządzania bhp to system, który koncentruje się zarówno na porażkach, jak i na sukcesach na każdym etapie zarządzania: uczeniu się, monitorowaniu, antycypowaniu i reagowaniu. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji resilience engineering ze szczególnym uwzględnieniem antycypowania szans i zagrożeń w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • System aktywnej redukcji hałasu do zastosowania w hełmach strażackich - propozycja rozwiązania (11)
  Akustyczny sygnał uprzywilejowania emitowany przez poruszający się pojazd uprzywilejowania ma za zadanie informować pozostałych uczestników ruchu drogowego o zbliżaniu się pojazdu uprzywilejowanego i konieczności ustąpienia mu pierwszeństwa przejazdu. Głównym sposobem zapewnienia słyszalności i rozpoznawalności sygnału uprzywilejowania przez uczestników ruchu drogowego przy nieznanych i zmiennych : hałasie ruchu ulicznego, izolacyjności akustycznej pojazdów oraz hałasie we wnętrzu pojazdu, jest emisja sygnału uprzywilejowani o jak najwyższym poziomie ciśnienia akustycznego. Poziom dźwięku A sygnału uprzywilejowania docierającego do wnętrza pojazdu uprzywilejowanego może przekraczać 90 dB, co oddziałuje niekorzystnie na narząd słuchu i sprawności psychofizyczne członków załogi, jak również znacząco utrudnia porozumiewanie się we wnętrzu pojazdu. W artykule przedstawiono koncepcję budowy i wyniki badań symulacyjnych systemu aktywnej redukcji sygnału uprzywilejowania do zastosowania w hełmach strażackich, który pozwoli ograniczyć narażenie załogi na ten sygnał oraz poprawić jakość komunikacji słownej w pojeździe uprzywilejowanym. System ten jest zintegrowany z układem generacji sygnału uprzywilejowania. W algorytmie sterowania systemu zastosowano filtry notch i algorytm adaptacji NLMS. Konstrukcję układu sterującego oparto na mikrokontrolerze z rodziny STM32F4.
 • Uznawanie kwalifikacji nabytych w Unii Europejskiej do wykonywania w Polsce zawodów regulowanych w dziedzinie bhp (16)
  W artykule przybliżono informacje na temat procesu uznawania kwalifikacji zawodowych, zdobytych w państwach członkowskich UE i w konsekwencji możliwości podejmowania zatrudnienia w Polsce w zawodach w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Artykuł dotyczy również faktu, że - na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy pełni funkcję organu prowadzącego postępowanie o uznanie kwalifikacji nabytych w Państwach członkowskich Unii Europejskiej do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodów regulowanych w dziedzinie bhp. Zgodnie z rozporządzeniem są to takie zawody, jak specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Możliwość korzystania z usług CIOP-PIB w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych mają na równych prawach wszyscy wnioskujący.
 • Samoocena zdrowia oraz dbałości o nie aktywnych zawodowo mężczyzn - wstępne wyniki badań (20)
  Samoocena zdrowia jest jednym z ważniejszych czynników decydujących o przejawianiu dbałości o zdrowie, wyrażonej podejmowaniem zachowań zdrowotnych. Styl życia i zachowania zdrowotne mają duży wpływ na stan zdrowia, w tym na ryzyko wystąpienia wielu chorób i umieralności. W artykule zaprezentowano wstępne wyniki badań dotyczących samooceny zdrowia oraz dbałości o nie, przeprowadzonych wśród aktywnych zawodowo mężczyzn. Badania kwestionariuszowe objęły 130 mężczyzn, z wykorzystaniem ankiety opracowanej na potrzeby projektu. Mężczyźni wysoko ocenili swoje zdrowie oraz dbałość o nie. Prawidłowo zdefiniowali te pojęcia, mieli dużą wiedzę na temat zdrowia i dbałości o nie. Jest to jednak tylko wiedza teoretyczna. Niezbędne jest zbadanie ich zachowań zdrowotnych.
 • Przeszukiwanie zasobów bibliotecznych z użyciem jednego okienka wyszukiwawczego - na przykładzie biblioteki CIOP-PIB (24)
  Wyszukiwania tematyczne w krajowych i międzynarodowych źródłach informacji stanowią istotny element prac badawczych oraz dydaktycznych. Są one prowadzone zarówno na etapie przygotowań do sformułowania problemu badawczego, jak i w trakcie prowadzenia prac. Dostęp do aktualnych, naukowych źródeł informacji jest dziś niezbędnym warunkiem efektywnych działań w obszarze nauki i edukacji.
 • Wspomnienie - dr inż. Andrzej E. Paszkiewicz (27)
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Działania WUG i UDT na rzecz skutecznej kontroli i prewencji (28)
   Tematem posiedzenia Rady Ochrony Pracy w lutym br. były działania kontrolne i prewencyjne, podejmowane przez Wyższy Urząd Górniczy oraz Urząd Dozoru Technicznego. Ich działalność związana jest m.in. z prawem człowieka - do ochrony życia i zdrowia oraz do bezpiecznych warunków pracy.
 • Zapiski latte (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym - nowe rozporządzenia
  • Pilotaż morski - nowe rozporządzenie
 • Odpowiadamy na pytania (31)
  • Kto jest zobowiązany do wy stawienia zaświadczenia o zarobkach, potrzebnego do wyliczenia renty?
  • Czy prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego będzie przysługiwało nauczycielowi, który po rozwiązaniu stosunku pracy na stanowisku nauczyciela do czasu zgłoszenia wniosku - oczekując na spełnienie kolejnego warunku, jakim jest ukończenie wymaganego wieku - nie podejmie żadnego zatrudnienia lub działalności, ale będzie pobierał zasiłek dla bezrobotnych?
  • Czy świadczeniobiorca pobierający zasiłek przedemerytalny jest zobowiązany powiadomić organ rentowy wypłacający ten zasiłek o tym, że zawarł umowę o dzieło, w ramach której wykona ozdoby świąteczne?
  • Kiedy należy się emerytura z ZUS i KRUS? Czy można pobierać oba świadczenia?
  • Czy jeśli brakuje stażu ubezpieczeniowego, aby ZUS wypłacił najniższą emeryturę, można doliczyć czas pracy w gospodarstwie rolnym?
 • Doniesienia z zagranicy (32)