Lekarz Medycyny Pracy 2017/12

 • Przegląd nowych aktów prawnych (1)
  • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopełnienia obowiązku szkolenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U.Rz.P z dnia 17 października 2017 r. poz. 1923)
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.Rz.P z dnia 19 października 2017 r. poz. 1938)
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób powstających w związku ze służbą wojskową (Dz.U.Rz.P z dnia 19 października 2017 r. poz. 1950)
  • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej (Dz.U.Rz.P z dnia 3 listopada 2017 r. poz. 2038)
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakresie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.Rz.P z dnia 16 listopada 2017 r. poz. 2119)
  • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U.Rz.P z dnia 30 listopada 2017 r. poz. 2217)
 • Stwierdzenie choroby zawodowej zespołu cieśni w obrębie nadgarstka u rolnika (3)
  Chociaż definicja "choroby zawodowej" oraz "rolniczej choroby zawodowej" nie jest identyczna, to jednak wspólne pozostają przesłanki, które warunkują uznanie danego schorzenia za chorobę zawodową. Na co powinna zwrócić uwagę jednostka orzecznicza wydająca orzeczenie lekarskie w sprawie rolnika, u którego wystąpiło podejrzenie wystąpienia choroby zawodowej pod postacią zespołu cieśni nadgarstka?
 • Stwierdzenie choroby zawodowej w przypadku wydania rozbieżnych orzeczeń lekarskich przez jednostki orzecznicze (5)
  Podstawowym materiałem dowodowym w sprawach dotyczących stwierdzenia choroby zawodowej są orzeczenia lekarskie wydane przez wyspecjalizowane jednostki orzecznicze. W jaki sposób powinno kształtować się postępowanie w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej w przypadku, gdy jednostki orzecznicze wydają dwa rozbieżne orzeczenia co do stwierdzenia u pracownika choroby zawodowej?
 • Czynniki zagrożeń biologicznych w środowisku pracy (8)
  Czynnikami zagrożenia zawodowego mogą być wszystkie organizmy żywe, od najniższych (priony, wirusy), aż do najwyżej zorganizowanych (ssaki i wytwarzane przez nie alergeny).
 • Zagrożenia chorobami zawodowymi spawaczy - część 1. Ryzyko zdrowotne (11)
  Ryzyko zdrowotne to pojęcie, które definiuje prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych dla zdrowia pracownika skutków, spowodowanych takimi czynnikami jak: organizacja pracy (zmianowość, praca w odosobnieniu); metody pracy (monotypia, przeciążenie fizyczne, psychiczne czy informacyjne); warunki materialne środowiska pracy (czynniki chemiczne, fizyczne czy biologiczne); sytuacje stresogenne.
 • Pytanie do Redakcji (15)