Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2016/23

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Czy pracownikowi niepełnoetatowemu trzeba oddać dodatkowy dzień wolny za święto Bożego Narodzenia przypadające w dniu dla niego wolnym
  • Czy minimalne wynagrodzenie zleceniobiorcy będzie podlegać od 1 stycznia 2017 r. ochronie przed potrąceniami
  • Zmiany w nabywaniu prawa do świadczenia przedemerytalnego oraz zasiłku dla bezrobotnych
  • W jakim terminie ZUS będzie mógł dochodzić zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
  • Wyższy próg dochodu ze zlecenia uprawniający do kontynuowania ubezpieczeń w rolniczym systemie ubezpieczeniowym KRUS
  • Zmiany w zakresie potrąceń ze świadczeń emerytalno-rentowych i zasiłków
  • Czy za pomocą wypowiedzenia zmieniającego można zmienić rodzaj umowy o pracę
  • Jak się przedawnia urlop wypoczynkowy pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym
  • Czy można zawrzeć umowę na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym
 • Aktualności
  • Nowe zasady odbywania przez cudzoziemców stażu adaptacyjnego uprawniającego do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej
  • ZUS i MF mogą wymieniać się danymi płatników i ubezpieczonych będących jednocześnie podatnikami
  • Zmiany w wydatkach budżetowych na 2016 r. w zakresie prokuratury
  • Wyższy równoważnik pieniężny w zamian za środki higieny osobistej dla żołnierzy niezawodowych
  • Zwolnienia z pdof niektórych świadczeń otrzymanych na aktywizację zawodową
  • Zmiany zasad uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego
  • Minimalne miesięczne wynagrodzenie cudzoziemców zatrudnianych w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
  • Okresy obowiązywania czasu letniego w latach 2017-2021
  • Zgoda Sejmu na ratyfikację poprawek do Konwencji o pracy na morzu
  • Nowe zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
  • Zmiany w uzyskiwaniu uprawnień instruktorskich do nauki kierowania pojazdami
  • Zmiany w wymaganiach wobec maszynistów wykonujących przewozy transgraniczne
  • Czy brak środków finansowych na opłacanie składek ZUS może uzasadniać zawieranie umów o dzieło zamiast zlecenia
 • Temat numeru
  • Wynagrodzenie minimalne w 2017 r. dla zleceniobiorców i pracowników - odpowiedzi na 13 pytań z praktyki
 • Prawo Pracy
  • Jak ewidencjonować godziny pracy zleceniobiorców od 1 stycznia 2017 r.ó
  • Kiedy rozwiedzionemu pracownikowi przysługuje prawo do 2 dni opieki nad dzieckiem
 • Wynagrodzenia
  • W jakim czasie po wypowiedzeniu umowy pracownik może dochodzić odszkodowania za dyskryminację
  • Jaką odpowiedzialność ponosi pracownik za wyrządzoną szkodę
  • Jak opodatkować świadczenie rehabilitacyjne wypłacone po śmierci pracownika
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Czy zleceniobiorca wykonujący jednocześnie umowę o pracę w niepełnym wymiarze ze stawką godzinową podlega ubezpieczeniom z umowy zlecenia
  • Kiedy dofinansowanie posiłków przekazane na kartach przedpłaconych podlega oskładkowaniu
  • Kiedy kontrola ZUS może zostać przeprowadzona poza siedzibą płatnika składek
 • Zasiłki
  • Czy karta pobytu w szpitalu uprawnia do wypłaty zasiłku chorobowego
  • Czy ojciec dziecka ma prawo do zasiłku opiekuńczego w czasie przebywania matki na zasiłku macierzyńskim na drugie dziecko
  • Po jakim okresie przedawnia się roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego
 • Spis treści dodatku: Ściąga dla kadrowego
  • Minimalne wynagrodzenie w 2017 r. i świadczenia od niego zależne
 • Spis treści dodatku: Kadry i płace w sferze budżetowej
  • Trzynastki za 2016 r. - kto nabywa do nich prawo i na jakich warunkach
  • Jak naliczać 70% podatek od odpraw i odszkodowań w spółkach Skarbu Państwa
  • Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - dla kogo i na jakich warunkach