Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2017/04

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Jak wykazać podatek od wynagrodzeń wypłaconych w 2016 r. ukraińskim zleceniobiorcom i pracownikom
  • Jak prawidłowo wystawić dla ZUS zaświadczenie o przychodzie emeryta i rencisty za 2016 r.
  • Jak prawidłowo sporządzić roczną informację dla ubezpieczonego za 2016 r.
  • Jak wynagrodzenie za pracę w nocy wpływa na minimalną pensję
  • Czy pracownik ma prawo do urlopu ojcowskiego, jeśli jego dziecko zmarło przed rozpoczęciem urlopu
  • Czy w firmie zatrudniającej mniej niż 50 osób dalej działa stary regulamin wynagradzania
 • Aktualności
  • Zmiany w przepisach określających szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych
  • Nowe warunki ubiegania sią o uznanie kwalifikacji w zawodach z dziedziny bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
  • Zmiany w zawodach należących do działu gospodarka wymagających postępowania kwalifikacyjnego
  • Nowe wzory PIT-2, PIT-2A i PIT-3
  • Zmiany w uznawaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika
  • Nowe terminy płatności uposażenia żołnierzom niezawodowym
  • Nowe wzory dokumentów potwierdzających nadanie kwalifikacji przez izby rzemieślnicze
  • Świadczenia pieniężne dla delegowanych radców Prokuratorii Generalnej
  • Warunki ustalania i wypłacania radcy Prokuratorii Generalnej dodatku za wieloletnią pracę
  • Wynagrodzenia referendarzy zatrudnionych w Urzędzie Prokuratorii Generalnej RP
  • Zasady przeprowadzania oceny kwalifikacyjnej radców Prokuratorii Generalnej
  • Wynagrodzenie członków Kolegium Prokuratorii Generalnej niezatrudnionych w Urzędzie Prokuratorii
  • Nowe zasady ustalania stawek wynagrodzeń radców Prokuratorii Generalnej
  • Badania okresowe i kontrolne policjantów
  • Zmiany w uznawaniu kwalifikacji do wykonywania zwodu przewodnika górskiego
  • Zmiany w trybie powoływania członków Krajowej Izby Odwoławczej
  • Zmiany w rocznym wzorze sprawozdania centrum integracji społecznej
  • Zmiany w doskonaleniu zawodowym lekarzy
  • Nowa wysokość wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy SWW
  • Podwyższenie kwoty najniższej emerytury oraz innych świadczeń
  • Zmiany w organizacji szkolnictwa
  • Obowiązki samorządów w zakresie reorganizacji szkolnictwa podstawowego i średniego
  • Nowy wiek emerytalny i okresy ochrony przedemerytalnej
 • Temat numeru
  • Jak liczyć terminy w sprawach pracowniczych po zmianach przepisów od 1 stycznia 2017 r.
 • Prawo Pracy
  • Jak zmieni się ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym od 1 października 2017 r.
  • Czy pracownicy przysługuje urlop rodzicielski, jeżeli urodziła kolejne dziecko
 • Wynagrodzenia
  • Czy pracownik, który dokształca się w innej miejscowości niż pracuje, ma prawo do należności za podróż służbową
  • Czy pracownik uzyska przychód z tytułu zapłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jaki wpływ na obowiązek składkowy z drugiej umowy zlecenia ma przesunięcie wypłaty wynagrodzenia u jednego z płatników
  • Czy wspólnik spółki cywilnej może podlegać ubezpieczeniom społecznym w KRUS
 • Zasiłki
  • Jaki wpływ na ustalanie podstawy wymiaru zasiłków ma zmiana regulaminu wynagradzania
  • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy w okresie niezdolności do pracy
 • BHP w Firmie
  • Czy pracownik służby bhp powinien prowadzić szkolenia okresowe
 • Spis treści dodatku: Ściąga dla kadrowego
  • Wydawanie i prostowanie świadectw pracy po zmianach od 1 stycznia 2017 r.
 • Spis treści dodatku: Kodeks kadr i płac
  • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2017 z komentarzem