Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2017/06

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Czy karty podarunkowe przedpłacone przyznawane z okazji świąt Wielkiejnocy należy doliczyć do przychodu pracowników
  • Jak wliczyć dodatek stażowy do podstawy wymiaru trzynastki za 2016 r.
  • Jak prawidłowo wypełnić lub skorygować informację ZUS ZSWA
  • Jak zostały zwaloryzowane świadczenia emerytalno-rentowe od 1 marca 2017 r.
  • Jakie nowe kody ubezpieczeniowe obowiązują od 1 marca 2017 r.
  • Czy brak obowiązku posiadania regulaminu pracy oznacza, że nowym pracownikom trzeba wręczać rozszerzoną informację o warunkach zatrudnienia
  • Jak choroba pracownika wpłynie na jego staż konieczny do ustalenia prawa do trzynastki
  • Jak sformułować umowę o pracę na zastępstwo
 • Aktualności
  • Wzrost uposażeń zasadniczych funkcjonariuszy Straży Granicznej
  • Nowe stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy BOR
  • Wyższe wysokości stawek dodatku za stopień policyjny
  • Wzrost wysokości stawek dodatku za stopnie posiadane przez strażaków PSP
  • Zmiany w przeprowadzaniu badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej
  • Zmiany w przepisach o Krajowej Administracji Skarbowej
  • Zmiany w zgłaszaniu przez portal podatkowy pełnomocnictwa ogólnego
  • Zmiany w przepisach dotyczących ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  • Zmiany w kodach dokumentów ZUS
  • Zmiany we wzorach pełnomocnictw UPL-1P, UPL-1, OPL-1P i OPL-1
  • Zmiany w wymaganiach od kandydatów do służby w Straży Granicznej
  • Nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN
  • Zmiany w przepisach o delegowaniu funkcjonariuszy celnych do służby za granicą
  • Zmiany w przepisach w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne
  • Wysokość ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej wykonującemu zadania poza RP
  • Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
  • Nowe podstawy programowe dla placówek oświatowych
 • Temat Numeru
  • Jak prawidłowo ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2017 r.
 • Prawo Pracy
  • Jak udzielić zaległego urlopu pracownikowi niepełnosprawnemu, któremu zmieniła się dobowa norma czasu pracy
  • Jak udzielać opieki na dziecko w przypadku zmiany etatu
 • Wynagrodzenia
  • Jak pracodawcy mogą korzystać z interpretacji podatkowych i objaśnień MF
  • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas korzystania przez aplikantów z uprawnień związanych z egzaminem radcowskim
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jak rozliczyć składki i podatek od umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem lub wykonywanej na rzecz pracodawcy
  • Jakie składki z tytułu działalności musi opłacać przedsiębiorca po przejściu na emeryturę
 • Zasiłki
  • W jakim wymiarze pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński po śmierci dziecka
  • Czy podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego można podjąć pracę
 • BHP w Firmie
  • Czy skierowanie pracowników do pracy w porze nocnej powoduje konieczność przeprowadzenia dla nich wstępnych badań lekarskich
 • Spis treści dodatku: Temat na życzenie
  • Elastyczne formy zatrudnienia - korzyści i zagrożenia
 • Spis treści dodatku: Kodeks kadr i płac
  • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2017 z komentarzem