Monitor Prawa Pracy 2016/08

 • Aktualności
  • Rozwiązanie umowy o pracę jako działanie naruszające chronione dobra osobiste pracownika
  • Opodatkowanie realizacji opcji menedżerskich odroczone do czasu zbycia akcji
  • Odpowiedzialność pracownika za szkody spowodowane używaniem sprzętu służbowego do celów prywatnych
  • Zmiany w przepisach
  • Projekt zmian do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i ustawy o PIP
 • Artykuły
  • Przesłanki nabycia prawa do odprawy rentowej
  • Nowelizacja prawa upadłościowego a stosunek pracy
  • Niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy
  • Zdarzenia prawne warunkujące prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego
  • Wynagrodzenie minimalne w umowach zlecenia i o świadczenie usług – zagadnienia doktrynalne i praktyczne, część 1
  • Przedmiot rozpoznania sprawy w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
  • Uchybienia organów administracji publicznej
  • Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony
  • Kontrola legalności decyzji organu rentowego w postępowaniu sądowym
  • Uposażenie funkcjonariusza służby więziennej
  • Ochrona macierzyństwa a likwidacja stanowiska pracy
  • Zawarcie dodatkowej umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem
  • Prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego
  • Recenzja: książki A.M. Świątkowskiego, Prawo pracy Unii Europejskiej, Warszawa 2015 r.