Monitor Prawa Pracy 2017/11

 • Aktualności
  • Oskładkowanie wynagrodzenia w ramach grupy kapitałowej
  • Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone
  • Bieg terminu na rozwiązanie umowy o pracę w przypadku czynu ciągłego
  • Świadczenie nienależnie pobrane i podmioty zobowiązane do jego zwrotu
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa
 • Artykuły
  • Obowiązek informowania pracodawcy o zamiarze podjęcia dodatkowego zatrudnienia w świetle orzecznictwa SN
  • Prawo pracownika do odmowy wykonania polecenia z powodu powołania się na klauzulę (sprzeciw) sumienia
  • Sytuacja osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą w kontekście obowiązków ubezpieczeniowych i podatkowych
  • Wypłata wynagrodzenia w wirtualnej walucie bitcoin
  • Zwolnienia grupowe
  • Ochrona praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw
  • Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego
  • Odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w okresie wypowiedzenia
  • Stypendium z tytułu odbywania szkolenia
  • Dodatek funkcyjny dla pracownika
  • Staż wymagany do uzyskania świadczenia przedemerytalnego
  • Bezpodstawne wzbogacenie się pracownika