Monitor Prawniczy 2011/14

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (738)
  • Aktualności europejskie (739)
 • Opinie
  • Zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego z lat 2009-2011 (741)
  • Odstąpienie przez syndyka od umowy - regulacje wybrane (747)
 • Orzecznictwo
  • SN 14.10.2010 - III CZP 63/10 sprzeciw od listy wierzytelności - zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza (758)
  • SN 19.9.2010 - III CN 1/10 nieważność prawomocnego orzeczenia - niedopuszczalność drogi sądowej (761)
  • SN 15.6.2010 - II CNP 8/10 odpowiedzialność odszkodowawcza na zasadach ogólnych wobec spółki z o.ol. (764)
  • SN 20.5.2010 - V CSK 13/10 aktualizacja opinii biegłego, określającej wartość nieruchomości (operatu szacunkowego); nierówny udział w majątku wspólnym (769)
  • SN 15.4.2010 - II CSK 544/09 odszkodowanie z tytułu nieprzesłania przez notariusza wypisu aktu notarialnego (776)
 • Glosa
  • Odpowiedzialność banku za szkodę wyrządzoną nienależytym wykonaniem polecenia przelewu bankowego (779)
  • Data ogłoszenia upadłości (783)
 • Praktyka
  • Kurator dla dłużnika nieznanego z miejsca pobytu w sądowym postępowaniu egzekucyjnym (789)