Monitor Prawniczy 2011/19

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (1018)
  • Aktualności europejskie (1019)
 • Opinie
  • Wyłączenie biegłego w postępowaniu cywilnym (1021)
  • Pojęcie interesu grupy spółek jako kategoria wyjściowa dla polskiego prawa holdingowego (1029)
  • Strona w postępowaniu gabinetowym (na przykładzie postępowania w sprawie nadania stopnia lub tytułu naukowego) - cz. II (1038)
 • Orzecznictwo
  • SN 14.1.2011 - II CSK 343/10 umowa ubezpieczenia renty odroczonej - waloryzacja (1052)
  • SN 21.10.2010 - IV CSK 118/10 roszczenie windykacyjne - przedsiębiorstwo (1055)
 • Zagadnienia prawne w orzecznictwie SN
  • Wyczerpanie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej jako podstawa pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności (1058)
  • Orzekanie o zmianie zawartego w wyroku rozwodowym rozstrzygnięcia o miejscu pobytu dziecka a ograniczenie władzy rodzicielskiej (1061)
  • Uczestnictwo współwłaścicieli lokali w głosowaniu nad uchwałami (1064)
 • Glosa
  • Wypowiedzenie umowy o pracę drogą elektroniczną i pocztową (1067)
 • Praktyka
  • Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów lub radców prawnych (1070)