Monitor Prawniczy 2011/21

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (1130)
  • Aktualności europejskie (1131)
 • Opinie
  • Dochodzenie roszczeń reprywatyzacyjnych w świetle orzecznictwa sądów cywilnych i administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego (1133)
  • Ustawa o usługach płatniczych (1145)
  • Ochrona praw wierzyciela w przypadku zawarcia przez dłużnika małżeńskiej umowy majątkowej (1152)
 • Orzecznictwo
  • SN 24.2.2011 - III CZP 132/10 czynności z pokrzywdzeniem wierzyciela - legitymacja bierna osoby trzeciej (1160)
  • SN 16.12.2010 - I CSK 114/10 umowa o roboty budowlane - zobowiązanie gwarancyjne wykonawcy robót (1164)
  • SN 4.11.2010 - IV CSK 158/10 służebność drogi koniecznej ł przesłanki ustanowienia (1167)
  • SN 29.9.2010 - V CSK 61/10 fundusz sekurytyzacyjny - przelew wierzytelności banku (1170)
 • Glosa
  • Szkoda i pokrzywdzony przestępstwem oszustwa kredytowego (1173)
 • Praktyka
  • Powództwo grupowe - zagadnienia wybrane (1176)