Monitor Prawniczy 2014/22

 • Aktualności
  • Dostęp do informacji o wydatkach gminy
  • Rozpoznanie wniosku o przyznanie prawa pomocy warunkiem wezwania do uiszczenia wpisu od skargi
  • Uznanie i wykonanie orzeczenia
  • Ochrona konsumentów
 • Artykuły
  • Prawo bankowe - kontrola sądowa oświadczenia o poddaniu się egzekucji
  • Nabywanie nieruchomości rolnej przez cudzoziemców
  • Zamówienia publiczne - zatrzymanie wadium
  • Udział wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym w sprawach o ustalenie warunków zabudowy oraz wydanie pozwolenia na budowę
  • Przetwarzanie w chmurze obliczeniowej (cloud computing): kwestie umów i zgodności z prawem z perspektywy prawnika wewnętrznego
  • Opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności posadowionych na nim budynków
  • Charakter katalogu zawartego w paragrafie 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie informacji mogących naruszyć słuszny interes emitenta
  • Tajemnica pracownika samorządowego - próba weryfikacji
  • Prawa do wyników badań, ich komercjalizacja oraz tzw. uwłaszczenie naukowców - w prawie o szkolnictwie wyższym
  • Prawo pierwszeństwa i prawo pierwokupu praw udziałowych w spółce kapitałowej
  • Naruszenie dóbr osobistych w Internecie na forach internetowych