Monitor Prawniczy 2015/02

 • Aktualności
  • Dyskryminacja ze względu na otyłość
  • Transgraniczne zobowiązania alimentacyjne
  • Jurysdykcja sądów w postępowaniu upadłościowym
  • Podatkowe skutki przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową
  • Przymiot nieskazitelnego charakteru jako warunek wpisu na listę aplikantów
 • Artykuły
  • Zastosowanie wymogów wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami w odniesieniu do sądowego podziału nieruchomości
  • Linki internetowe do chronionych utworów a publiczne udostępnienie utworu
  • Tajemnica dotycząca naboru Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Głównego Geodety Kraju oraz dyrektora sądu
  • Wytoczenie powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym i jego umorzenie a bieg terminu przedawnienia - cz. I
  • Pozostawienie podania bez rozpoznania w postępowaniu administracyjnym (art. 64 KPA)
  • Postępowanie wieczystoksięgowe - doręczenie zastępcze
  • Powaga rzeczy osądzonej - rozdrobnienie roszczeń
  • Postępowanie wieczystoksięgowe - fakty powszechnie znane
  • Umowa o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego