Monitor Prawniczy 2015/17

 • Aktualności
  • Jurysdykcja w sprawach zobowiązań alimentacyjnych
  • Koszty procesu jako koszty podatkowe pracodawcy
  • Wpis do rejestru zastawów - dopuszczalność skargi kasacyjnej
  • Tajemnica bankowa
 • Artykuły
  • Tajemnica biegłego rewidenta
  • Tajemnica doradcy podatkowego
  • Prawo do umieszczania liku odsyłającego do innej strony internetowej, na której znajduje się utwór chroniony prawem autorskim
  • Środki zapobiegawcze - nowe uregulowania w Kodeksie postępowania karnego. Zagadnienia podstawowe
  • Zasada nieobciążania dłużnika ponad potrzebę w postępowaniu egzekucyjnym
  • Bonifikata jako szczególny przywilej związany z nabyciem lokalu mieszkalnego oraz rodzaj swoistej "sankcji" ograniczającej właścicielskie ius disponendi
  • Ochrona dóbr osobistych kandydatów w trakcie trwania kampanii wyborczej - uwagi praktyczne