Monitor Prawniczy 2016/11

 • Aktualności
  • Orzeczenie co do wniosku o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym
  • Legitymacja do przyjęcia oświadczenia o rezygnacji jedynego likwidatora spółki z o.o
  • Pozbawienie gminy roszczenia o wykup drogi publicznej przeznaczonej pod budowę zbiornika przeciwpowodziowego
  • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności następców prawnych spółki jawnej
  • Podatkowe konsekwencje straty na działalności statutowej
  • Posiadacz rachunku bankowego jako poszkodowany w sytuacji wypłaty środków przez osobę nieuprawnioną
  • Podatkowe konsekwencje straty na działalności statutowej
  • Świadczenie wyrównawcze
  • Kwalifikacje wykonawców
  • Pytanie prejudycjalne
 • Artykuły
  • Charakter okoliczności wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 1-5 ZNKU
  • Dopuszczalność przenoszenia wpisów z dawnej księgi wieczystej
  • Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - istota i spodziewane skutki najważniejszych zmian
  • Pełnomocnik i pełnomocnictwo w ogólnym postępowaniu administracyjnym
  • Brak organu powołanego do reprezentowania pozwanej osoby prawnej a sytuacja procesowa powoda w postępowaniu cywilnym
  • Obowiązek notariusza przedstawienia dokumentu na zarządzenie sądu w postępowaniu cywilnym
  • Zmiana wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej