NormaBHP.pl 2014/02

 • Warunki pracy
  • Program ograniczenia narażenia pracowników na hałas (4)
   Pracodawca jest zobowiązany do sporządzenia programu działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia pracowników na hałas. Jak powinien wyglądać taki program, co powinien zawierać i jakie konsekwencje wynikają z jego wprowadzenia?
  • Hałas w miejscu pracy - dodatkowa przerwa (6)
   Pracodawca, u którego występują przekroczenia hałasu, wyposażył pracowników w ochronniki słuchu. Zredukował tym samym narażenie pracownika na hałas do 80 dB. Czy w związku z zastosowaniem takiego środka ochrony indywidualnej musi jeszcze zapewnić dodatkową przerwę oprócz 15-minutowej określonej w Kodeksie Pracy?
  • Wentylacja i klimatyzacja środkiem ochrony zbiorowej? (7)
   Czy w biurze wentylację i klimatyzację można uznać za środek ochrony zbiorowej?
  • Wentylatory do mikroklimatu i ich zabezpieczenia (8)
   Czy w przypadku montażu wentylatorów do mikroklimatu w ścianach, o wymiarach około 100 x 100 cm, z zewnętrznymi żaluzjami grawitacyjnymi, od środka powinny być siatki? Czy jest to wymóg, czy może tylko opcja? Czy jest to uregulowane prawnie?
  • Wymogi dotyczące wymiany powietrza wentylacyjnego (9)
   Jak poprawnie określić ilość powietrza wentylacyjnego?
  • Karta charakterystyki substancji ma wpływ na ochronę zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwo w pracy (10)
   Niebezpieczne substancje chemiczne należą do najbardziej powszechnych w środowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia. Występują na stanowiskach pracy i są źródłem zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. Do wchłaniania substancji chemicznych w warunkach narażenia zawodowego dochodzi przede wszystkim drogą oddechową, przez skórę, ale i również drogą pokarmową.
   Wymagania ogólne dotyczące stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych; Substancje i preparaty chemiczne niebezpieczne; Opakowania i oznakowanie substancji i preparatów chemicznych niebezpiecznych; Wymagania dotyczące opakowań; Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP); Karta charakterystyki substancji lub preparatu niebezpiecznego
 • Aspekty prawne BHP
  • Wpływ pracownika na protokół powypadkowy (15)
   Uznanie bądź nieuznanie konkretnego zdarzenia za wypadek przy pracy w protokole powypadkowym jest ostatecznie wyrazem stanowiska pracodawcy. Poszkodowany może w trakcie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku zgłaszać uwagi do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, które mogą, lecz nie muszą, być uwzględnione przez pracodawcę - orzekł Sąd Najwyższy
  • Czy sąd pracy może oceniać, czy zdarzenie było wypadkiem przy pracy? (16)
   W postępowaniu prowadzony na skutek odwołania od decyzji ZUS odmawiającej przyznania prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy z powodu nieprzedstawienia przez ubezpieczonego protokołu powypadkowego sąd ma prawo dokonanie oceny, czy dane zdarzenie było wypadkiem przy pracy - orzekł Sąd Najwyższy.
 • Rozwój osobisty/szkolenie
  • Działania prewencyjne obniżające stres trzeba dostosować do specyfiki firmy (17)
   Stres jest interakcją między czynnikami zewnętrznymi a predyspozycjami pracownika. Aby zminimalizować czynniki stresogenne i skutki ich oddziaływania, należy prowadzić działania profilaktyczne na dwóch płaszczyznach.
  • Lepsza organizacja pracy przekłada sią na zdrowie (26)
   Dobrze zaplanowana i zorganizowana praca stanowi źródło bezpiecznych i higienicznych warunków do jej wykonywania. W miejscu pracy spędza się co raz więcej czasu dlatego warto zadbać o to by ją sobie usprawnić i przyspieszyć.
   6 sposobów na lepszą organizację pracy
  • Zastosowanie studium przypadku na szkoleniach bhp kształtuje postawy i poszerza wiedzę uczestników (28)
   Jedną z najpopularniejszych i najstarszych metod aktywnego prowadzenia szkoleń jest studium przypadku. Służy ono przede wszystkim rozwiązywaniu problemów, ale uczestnicy szkoleń mogą zdobyć również inne umiejętności.
   Przykładowe cele z zakresu bezpieczeństwa; Etapy; Mocne strony+; Słabe strony -
 • Na każdy temat
  • Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO (20)
   W dniach 9-11 kwietnia 2014 r. w Poznaniu odbędą się Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO. To największe targi branży bhp w Europie Środkowo-Wschodniej.
   Profesjonalny program wydarzeń i konferencji; Specjalistyczne konsultacje ekspertów; Dobre praktyki
 • Temat numeru
  • Ewakuacja i zachowanie w niebezpiecznych sytuacjach - propozycje ćwiczeń na szkolenia (22)
   Szkolenia z zakresu ppoż. należą do szkoleń obowiązkowych i powinny być organizowane regularnie w każdym zakładzie. Często do ich przeprowadzenia angażowane są profesjonalne firmy, oferujące nie tylko teorię i pokazy, ale także umożliwiające praktyczne ćwiczenia. Istnieją również inne możliwości powtórzenia wiedzy z tego zakresu, które można zastosować podczas szkoleń bhp.
   Ćwiczenia z wykorzystaniem prawdziwych zdarzeń; Aktywne zaangażowanie pracowników; Dla nowych pracowników; Podstawa prawna
 • Dobre praktyki
  • Sprawny system popularyzacji problematyki bhp w zakładzie to klucz do uniknięcia wypadków przy pracy (31)
   Pracodawca może mieć wpływ na zachowania pracowników poprzez zmianę przepisów zakładowych, procedur postępowania, ale również poprzez stosowanie kar porządkowych za naruszenie przepisów bhp. Kształtowanie postaw pracowników możliwe jest także w czasie szkoleń bhp.
   Informowanie pracowników o stanie bhp w zakładzie pracy; Informacje od pracowników; Podstawa prawna
  • Jak wprowadzić kulturę bezpieczeństwa w firmie? (33)
   Kultura bezpieczeństwa w firmie? proces badania bezpiecznych zachowań? Możemy to nazwać zupełnie inaczej, byleby miało pozytywny wydźwięk.
   Szablon - uniwersalna lista kontrolny; Co zrobić z wypełnionym formularzem? Analiza danych
 • BHP dla początkujących
  • Prowadzenie szkoleń okresowych przez pracownika służby bhp wymaga dodatkowego wynagrodzenia (37)
   Wykonuję zadania służby bhp w zakładzie od 3 lat. Ukończyłem zaocznie studia podyplomowe z bhp. Czy mogę na umowę zlecenia przeprowadzać szkolenie okresowe bhp w swojej lub innej firmie?
  • Specjalista ds. bhp może świadczyć usługi bhp dla innych pracodawców (38)
   Jestem zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. bhp. Chciałbym na umowę zlecenia objąć nadzorem bhp inną firmę wraz ze szkoleniami jej pracowników. Czy mogę?
  • Czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników nie może wykonywać pracownik służby bhp (39)
   Na pracodawcą przepisy Kodeksu pracy nakładają wiele obowiązków. Należy do nich m.in. wyznaczenie spośród pracowników pracownika do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Czy będąc pracownikiem służby bhp, muszę mieć skończony przynajmniej kurs dla specjalistów ochrony ppoż., abym mógł być wyznaczony do tych działań?
  • Instruktaż ogólny i stanowiskowy muszą zostać przeprowadzone przed dopuszczeniem pracownika do pracy (40)
   Jaka kara może zostać nałożona na pracodawcę za przeprowadzenie instruktażu ogólnego bhp z miesięcznym opóźnieniem? Jeżeli przeprowadzono w dniu zatrudnienia tylko instruktaż stanowiskowy, to należy kartę szkolenia uzupełnić o instruktaż ogólny (czy daty między jednym a drugim instruktażem mogą być tak odległe)?
 • Pierwsza pomoc
  • Kurs udzielania pierwszej pomocy - część 10 - Apteczka pierwszej pomocy (41)
   Podczas udzielania pierwszej pomocy konieczny jest zestaw do udzielania pierwszej pomocy, popularnie nazywany apteczką. W trakcie długoletniej praktyki w zakresie prowadzenia szkoleń pierwszej pomocy często spotykałem się ze źle wyposażonymi, nieuzupełnianymi lub źle dobranymi zestawami. Na rynku apteczek jest bardzo duży wybór, często trudno jest dobrać odpowiedni zestaw, czym więc należy sią kierować przy zakupach?