Polityka Społeczna 2016/08


  • Analiza związków poziomu wykształcenia z wybranymi miarami sytuacji zdrowotnej ludności (1)
   Problematyka nierówności w zdrowiu; Aspekty metodologiczne; Wyniki badań
  • Absencja chorobowa a bezrobocie na rynku pracy w Polsce (6)
   Tło teoretyczne i cele badania; Dane statystyczne i metodyka ich przeliczania; Wskaźnik absencji w Polsce - charakterystyka; Stopa bezrobocia a poziom absencji w Polsce; Wpływ wieku i płci na zależność między poziomem absencji a stopą bezrobocia
  • Analiza czynników kształtujących w polskiej gospodarce tzw. gender pay gap (10)
   Czynniki kształtujące gender pay gap - wiek, staż pracy, wykształcenie, struktura zatrudnienia, charakterystyka zatrudnienia, stereotypowe postrzeganie kobiet i mężczyzn, podział obowiązków zawodowych i domowych, instytucjonalna dostępność opieki nad dziećmi i osobami zależnymi
 • Z prac naukowo-badawczych
  • Między subwencją a budżetem - czemu (nie)służy algorytm subwencji oświatowej w Polsce? (17)
   Finansowanie zdecentralizowanej oświaty - teoria a polska praktyka; Między subwencją a budżetem - analiza danych; Wnioski, czyli o mniej i bardziej oczywistych funkcjach algorytmu
  • Oferty i potrzeby szkolnictwa zawodowego w województwie zachodniopomorskim (24)
   Metoda badania; Wyniki badań; Wnioski i rekomendacje
 • Recenzje
  • EU socjal security law. A commentary on EU regulations 883/2004 and 987/2009 (Prawo zabezpieczenia społecznego UE. Komentarz do rozporządzeń) (30)
  • Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa
  • Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku (34)
 • Informacje
  • "Przeszłość dla przyszłości" - wykorzystanie gerontologii w społecznościach lokalnych
  • Wynagrodzenie minimalne - skok jakościowy czy znak niepewności?
  • Kapitał - Praca - Człowiek
 • Diariusz Polityki Społecznej