Problemy Jakości 2018/10

 • Polska jakość w 100-lecie niepodległości
  "TQM jest rodzajem zbiorowego wysiłku zorientowanego na jakość i prowadzącego do ciągłego doskonalenia organizacji w celu osiągania najwyższych efektów we wszystkich podejmowanych decyzjach i formach działalności." Profesor Edward Kindlarski, jeden z klasyków polskiej szkoły jakości. Tradycja, która kształtuje przyszłość 100-lecie odzyskania niepodległości, obchodzone w naszym kraju w 2018 roku, a także 25-lecie Polskiej Nagrody Jakości, przypadające na 2019 rok, oraz 100-lecie narodzin naukowego zarządzania przez jakość, mające swoje źródło w latach dwudziestych ubiegłego wieku, stanowią okazję do podzielenia się refleksją na temat kształtowania i wiarygodności jakości. Polska Nagroda Jakości stanowi przyjętą w połowie lat 90. XX wieku formułę wyłaniania najlepszych - zapewniających nie tylko wymaganą, ale i oczekiwaną przez rynek jakość - organizacji zmierzających ku doskonałości, a także osób aktywnie współtworzących i wdrażających idee jakości w życie. W listopadzie br. zaplanowano organizację krajowej Konferencji dedykowanej Polskiej Nagrodzie Jakości - "Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości". Konferencja ta ma stanowić forum dyskusji w zakresie ważnych i aktualnych kwestii dotyczących roli innowacji w polskiej gospodarce, istnienia jakości w świadomości Polaków oraz jakości jako determinanty doskonałości.
 • Modele oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem
  Zarządzanie ryzykiem jest obecnie uznawane za jedną z kluczowych domen zarządzania, warunkującą niejednokrotnie nie tylko przetrwanie i rozwój organizacji w warunkach turbulentnego otoczenia, ale również osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Aby kształtować efektywnie działające systemy zarządzania ryzykiem, konieczna jest ich ciągła ocena, umożliwiająca wyłonienie obszarów wymagających poprawy oraz nakreślająca ścieżkę ich ciągłego doskonalenia. Dokonywanie takiej oceny umożliwiają modele dojrzałości zarządzania ryzykiem, które przede wszystkim diagnozują poziom zaawansowania prowadzonych w tym obszarze działań, a ponadto wskazują docelowy stan wzorcowy. Modele te odnoszą się do zintegrowanego zarządzania ryzykiem w organizacji lub do działań wobec ryzyka w poszczególnych obszarach funkcjonalnych, np. w zarządzaniu projektami. Celem niniejszego tekstu jest scharakteryzowanie oraz porównanie wybranych modeli oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem ich specyfiki, stopnia kompleksowości oraz uniwersalności.
 • Ocena wdrożenia systemu zarządzania jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015 w świetle wyników audytów zewnętrznych
  W świetle wzrastających wymagań klientów oraz nieustannego postępu gospodarczego jakość stała się głównym kierunkiem budowania przewagi konkurencyjnej organizacji, niezależnie od rynku, na jakim funkcjonuje. Zarządzanie jakością, jako jeden z procesów zarządczych, może być wspomagane dostępnymi narzędziami, zapewniającymi skuteczną implementację standardów jakościowych. Jednym z najbardziej popularnych narzędzi jest wykorzystanie w praktyce zarządzania jakością normy ISO 9001. Normy, podobnie jak przepisy prawne, okresowo podlegają aktualizacji wynikającej ze zmian w otoczeniu zewnętrznym, doświadczeń przedsiębiorców w ich implementacji oraz wskazań auditorów jednostek certyfikujących.
 • Z prasy zagranicznej
  Kryteria wyboru jednostki certyfikującej. Często, gdy mowa jest o systemie zarządzania jakością (SZJ) zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001, pada stwierdzenie, że został on wdrożony oraz certyfikowany. Te dwa pojęcia wymieniane są łącznie, jakby były ze sobą nierozerwalnie związane. W rzeczywistości organizacja, która wdrożyła SZJ, może, ale nie musi, poddać się certyfikacji. Należy przy tym pamiętać, że certyfikacja wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów oraz wysiłku organizacyjnego.
 • Ciągłe doskonalenie jakości. Gdy ISO 9001:2015 już nie wystarcza
  Obecne warunki gospodarcze funkcjonowania w hiperkonkurencyjnej globalnej rzeczywistości wymuszają na organizacjach poszukiwania atrakcyjnych nisz lub zdobywania unikalnych kompetencji. Przez ostatnie ponad cztery dekady jednym z fundamentów budowania przewagi konkurencyjnej było wdrażanie systemów zarządzania jakością zgodnych najpierw z normą BS 5750, potem z normą ISO 9 001. Gdy ISO 9001:2015 już nie wystarcza alokowania zasobów i identyfikowania kluczowych działań prowadzących do poprawy istotnych wskaźników biznesowych oraz wdrażania narzędzi ciągłego doskonalenia. Z czasem jednak, w miarę upowszechniania się tych systemów, jednoznaczne pozytywne efekty ich wdrażania przestają być tak wyraźne. Pojawiają się nawet głosy, iż wdrożenie systemów zarządzania zgodnych z normą ISO 9001 nie przynosi żadnych efektów. Z biznesowego punktu widzenia zjawisko, gdzie w miarę upowszechniania się określonych nowych rozwiązań efekty ich wdrażania w poszczególnych kolejnych jednostkach nie są aż tak wyraźne jak w przypadku pionierów, a z czasem nawet całkowicie niedostrzegalne, jest rzeczą normalną. Należy wtedy wyszukać inny fundament budowy przewagi konkurencyjnej, który pomoże zarówno doskonalić zarządzanie, jak i zagwarantuje pożądaną efektywność ekonomiczną. Wiąże się to często z poszukiwaniem przez organizację nowej niszy rynkowej oraz wejściem w nią.

 Problemy Jakości - cały wykaz