Problemy Jakości 2019/05

 • Znaczenie ograniczeń transferu gotówki do/poza strefy Schengen jako element kształtowania bezpieczeństwa i jakości obrotu gospodarczego
  Starając się poprawić bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, Unia Europejska wprowadziła w życie od połowy 2007 r. stosowne prawo, które wskazuje na konieczność ograniczania transferu gotówki poza limit 10 tys. EURO z/do innych państw. Zasada ta obowiązuje wśród wszystkich państw strefy Schengen. Mimo funkcjonowania tego prawa przez dłuższy już czas, nadal zdarzają się przypadki jego łamania. Tylko w pierwszym półroczu 2017 r. w Polsce wykryto z tego tytułu nadużycia celno-skarbowe na kwotę ok. 2 mln EURO. Stąd też celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na obowiązek powiadamiania organów celno- -skarbowych w przypadku przywożenia/wywożenia środków pieniężnych powyżej 10 tys. EURO do/poza strefy/ę Schengen oraz na ujednolicenie kar z tego tytułu we Wspólnocie. By osiągnąć założony cel, autorzy postanowili rozwiązać problem badawczy postawiony w formie następującego pytania: z czego wynika konieczność harmonizacji prawa wspólnotowego w zakresie przewożonej gotówki.
 • Jakość w ochronie portu lotniczego
  Powszechnie uważa się, że lotnictwo pasażerskie jest jednym z najbardziej bezpiecznych środków komunikacji. Poczucie bezpieczeństwa to rzecz dość względna, w znacznym stopniu uzależniona od subiektywnych odczuć oraz trudno ujmowalna w kategoriach procedur bezpieczeństwo to zapewniających. Nie oznacza to jednak, że nieprzekładalna. Bezpieczeństwo w lotnictwie ma różne konotacje. Według Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization, ICAO) jest to stan, w którym możliwość wystąpienia szkody wśród osób lub mienia jest zminimalizowane i utrzymuje się w ramach ciągłego procesu identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa na dopuszczalnym poziomie lub poniżej tego dopuszczalnego poziomu. Skuteczniejsze prawo i procedury, owocujące zmniejszeniem się liczby wypadków, przełożyć się zatem muszą na subiektywnie odczuwane bezpieczeństwo, a ono z kolei na wzrost liczby pasażerów. Ta prosta myślowa konstatacja stała się podstawą wielu wysiłków podejmowanych przez lotnicze firmy przewozowe, zarówno te zajmujące się transportem pasażerów, jak i te zajmujące się transportem towarów.
 • Targi TAROPAK – Poznań 30.09 – 3.10.2019 r.
  Od kilkudziesięciu lat Polska jest jednym z największych rynków dla branży opakowań w Europie. Tradycja organizowania poznańskich targów dla sektora producentów i dostawców technologii pakowania, etykietowania oraz rozwiązań, które umożliwiają firmom podejmowanie wyzwań logistycznych, ma ponad czterdzieści lat. TAROPAK od samego początku jest wydarzeniem wysoko cenionym zarówno przez uczestników, jak i wiele instytucji i organizacji branżowych, w tym Konfederację Organizatorów Targów Opakowań (COPE) oraz Polską Izbę Opakowań (PIO). Korzyści z aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach zostały szybko zauważone.
 • Realizacja funkcji personalnej w organizacji turkusowej
  Wiele z dotychczas obowiązujących norm, sposobów i wzorców działania utraciło swoje znaczenie w nowej rzeczywistości, która jest niezwykle złożona i dynamiczna oraz podlega nieustannym zmianom. Stąd też dużo osób czuje się w niej zagubionych, przeżywa kryzys wartości. We współczesnym świecie brakuje punktów odniesienia, brakuje autorytetów lub zmieniła się ich definicja. Na gruncie tych przemian pojawiają się liczne dylematy związane z zarządzaniem współczesnymi organizacjami. Dotyczą one m.in. poszukiwania sposobów skutecznego funkcjonowania organizacji w otaczającej ją rzeczywistości oraz efektywnego kierowania pracownikami, którzy - dzięki zwiększającej się świadomości - wymagają od pracodawcy nie tylko wynagrodzenia za pracę, ale przede wszystkim możliwości spełnienia, rozwoju i samorealizacji. Kondycja, wartości, zachowania i postawy współczesnych pracowników są znacząco różne w porównaniu z wcześniejszymi, dlatego organizacje próbują dostosować do nich realizowane funkcje, w tym przede wszystkim funkcję personalną. Jedną z propozycji, która wychodzi naprzeciw wyzwaniom stawianym przez współczesne organizacje, jest - zdaniem autorek - model organizacji turkusowych opisany przez F. Laloux. Koncepcja ta może dać szansę na przezwyciężenie trudności, z którymi borykają się dzisiejsze organizacje, również w obszarze zarządzania personelem, co zachęca do dalszego jej pogłębiania, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Mając to na uwadze, problemem badawczym, jaki podjęto w niniejszym artykule, jest odpowiedź na następujące pytanie: jak realizowana jest funkcja personalna w organizacjach turkusowych i czym różni się od tej realizowanej w organizacjach tradycyjnie zarządzanych? Celem artykułu jest identyfikacja tych działań.

 Problemy Jakości - cały wykaz