Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2015/15

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Jaka maksymalna temperatura obowiązuje w pomieszczeniach pracy
  • Jakie zmiany w wydawaniu interpretacji indywidualnych obowiązują od 1 lipca 2015 r.
  • Które firmy mogą otrzymać dofinansowanie z ZUS na poprawę bezpieczeństwa w pracy
  • Czy zwolnienie lekarskie przerywa urlop wypoczynkowy
  • Czy można przełożyć urlop pracownicy, której zachorowało dziecko
  • Czy pracownik ma prawo prosić o wyznaczenie dnia wolnego za święto w innym terminie niż wyznaczony przez pracodawcę
  • Czy przejęcie pracowników oznacza też przejęcie ich umów o zakazie konkurencji
 • Aktualności
  • Nowe podmioty lecznicze prowadzące działalność w ramach MON
  • Zmiany w przyznawaniu dodatku kontrolerskiego pracownikom izb i urzędów skarbowych
  • Zmiany w załączniku ORD-IN/A
  • Świadczenia, do których ma prawo funkcjonariusz celny oddelegowany do pełnienia służby na terytorium innego państwa
  • Zmiany w wykazie prac wzbronionych młodocianym
  • Nowy wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy
  • Zasady rekompensaty pracodawcy kosztów szkolenia pracownika-żołnierza rezerwy
  • Zmiany w warunkach organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej
  • Wynagrodzenie nauczycieli od 1 września 2015 r. - bez zmian
  • Zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
  • Zmiany w przeprowadzaniu egzaminów gimnazjalnego i maturalnego
  • Rekompensaty pieniężne dla strażaków ochotników poszkodowanych w akcjach
  • Skuteczniejsze ratowanie przedsiębiorstw przed upadłością
  • Nowe zasady przyznawania świadczeń rodzinnych
 • Najnowsze Orzecznictwo
  • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy uprawnia pracownika do odprawy
 • Temat numeru
  • Jak pracownik-ojciec dziecka może korzystać z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego po zmianach przepisów
 • Prawo Pracy
  • Czy kierownika obozu dla dzieci można zatrudnić na umowę zlecenia
  • Czy wspólnik spółki z o.o. może pracować na etacie we własnej firmie
  • Czy pracownikowi przysługuje 14-dniowy wypoczynek, jeżeli podjął pracę w ciągu roku kalendarzowego
 • Wynagrodzenia
  • Jak przyznawać i wypłacać świadczenie urlopowe - 4 pytania z praktyki
  • Jak rozliczyć podróż służbową pracowników delegowanych do miejscowości ich stałego lub czasowego pobytu
  • Czy nadpłatę wynagrodzenia można potrącić z ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jakie zobowiązania wobec ZUS ma pracodawca zatrudniający jedną osobę na podstawie dwóch umów o pracę
  • Jak ustalić podstawę wymiaru składek za pracownicę na urlopie wychowawczym zatrudnioną krócej niż 1 rok
  • Czy koszt zakwaterowania pracownika sfinansowany przez zagranicznego kontrahenta podlega oskładkowaniu
 • Zasiłki
  • Jak korekty deklaracji rozliczeniowych wpływają na wcześniej ustaloną podstawę wymiaru zasiłku
  • Czy pracownik, który wyjechał na wczasy podczas niezdolności do pracy, ma prawo do zasiłku
 • BHP w Firmie
  • Kiedy pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy