Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2017/17

 • O tym musisz wiedzieć
  • Jakie zmiany obowiązują w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych od 5 września 2017 r.
  • Drugą ratę odpisu na zfśs trzeba przekazać do 30 września 2017 r. - stanowisko resortu pracy
 • Aktualności
  • Tryb orzekania o niezdolności fizjoterapeuty do wykonywania zawodu
  • Zmiany w Programie "Rodzina 500+"
  • Najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników wykonujących zawody medyczne
  • Warunki używania wyrobów tytoniowych w obiektach podległych ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych
  • Rekompensata kosztów poniesionych przez pracodawców zatrudniających żołnierzy rezerwy powołanych do pełnienia służby
  • Zasady odbywania ciągłych szkoleń przez diagnostów laboratoryjnych
  • Nowe zasady wykonywania przez cudzoziemców pracy sezonowej
 • Temat numeru
  • Co zmieni się w zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE od 1 stycznia 2018 r.
 • Prawo pracy
  • Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, który zmienił wymiar czasu pracy i nabył prawo do urlopu uzupełniającego
  • Jak przedłużyć umowę o pracę tymczasową z pracownicą w ciąży
  • Czy można nałożyć karę porządkową za spóźnienia, jeżeli pracodawca zgodził się na odpracowanie ich jako wyjścia prywatne
 • Wynagrodzenia
  • Jakie skutki w zakresie rozliczeń płacowych ma nieuregulowanie przez pracodawcę należnych składek ZUS
  • Jak rozliczyć wynagrodzenie z tytułu przekazania praw autorskich ze stosunku pracy i umowy cywilnoprawnej
  • Komu przysługuje i jak ustalać ryczałt za godziny nadliczbowe
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Czy sfinansowanie kosztów dojazdu na posiedzenia rady nadzorczej podlega oskładkowaniu
  • Czy za niepełnoetatowego pracownika będącego jednocześnie wspólnikiem spółki cywilnej są należne składki na Fundusz Pracy
  • Kiedy umowa zlecenia może zostać uznana za realizowaną na rzecz pracodawcy
 • Zasiłki
  • Czy pracodawca do każdego e-ZLA musi przekazywać do ZUS druk Z-3
  • Czy po przywróceniu terminu płatności składek ZUS wypłaci zasiłek
  • Kiedy przysługuje zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy i jego późniejszych następstw
 • O to pytają kadrowi
  • Jak zmusić pracownika do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia
  • Czy pracownik, który spóźnił się z powiadomieniem o nieobecności w pracy, może być za to zwolniony dyscyplinarnie
  • Jaką przyjąć podstawę do ustalenia wynagrodzenia urlopowego, jeżeli premia pracownika ulega znacznym wahaniom
 • Spis treści dodatku: Temat na życzenie
  • Podstawa wymiaru składek ZUS - praktyczne problemy