Monitor Prawniczy 2018/14

 •  Aktualności
  • Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu
  • Kontrola postanowień umownych
  • Zakres prowadzenia kontroli operacyjnej o charakterze wtórnym
  • Wspólnik spółki jawnej zobowiązany do podania danych kierującego, któremu powierzono pojazd
  • Forma umowy o roboty budowlane
  • Umowa przewozu
  • Zakres pojęcia „współmałżonek”
  • Prawo do osobistej styczności z dzieckiem
  • Umowa kredytu denominowana w walucie obcej
 • Artykuły
  • Osoby blisko zawiązana w rozumieniu MAR
  • Stanowisko prawne kuratora procesowego w świetle art. 69 KPC po nowelizacji dokonanej ZmKrkusu19
  • Negatywna weryfikacja spełnienia przesłanek nabycia statusu pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym
  • Testament w formie elektronicznego dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  • Wierzytelności nieme cesjonariusza i indosatariusza w postępowaniu restrukturyzacyjnym
  • Uchylenie a stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Transparentne zasady odmiennego traktowania akcjonariuszy

Monitor Prawniczy - cały wykaz