Promotor BHP 2018/06

Tematem przewodnim numeru jest bezpieczeństwo na produkcji. Wydanie zostało wzbogacone o wyjątkowy dodatek specjalny „Bezpieczna produkcja”. Jak zwykle w numerze nie zabrakło wielu ciekawych artykułów z różnych zakresów. Tym razem w czasopiśmie znalazła się ocena ryzyka zawodowego pracownika działu produkcji w zakładach mięsnych. Poruszono również temat pracy w porze nocnej.

 • Temat numeru
  • Ocena ryzyka zawodowego dla prac w dziale produkcji zakładów mięsnych (6)
   Autor nakreśla specyfikę pracy na produkcji w zakładzie mięsnym oraz ryzyko z nią związane. Ponadto w artykule wskazano wymagania stawiane pracownikom takich zakładów i przedstawiono kartę oceny ryzyka.
 • Bezpieczeństwo – Praca
  • Konsekwencje pracy w porze nocnej (10)
   Instalacja przemysłowa w zakładach produkcyjnych powinna być utrzymywana w należytej czystości, aby zapewnić bezpieczeństwo obsługujących ją pracowników, jak również nie dopuścić do uszkodzenia maszyn i stworzenia dodatkowych zagrożeń, np. pożarowego – w przypadku kanałów wentylacyjnych – lub chemicznego i ekologicznego w przypadku awarii zbiorników wypełnionych związkami chemicznymi.
 • Ergonomia
  • Obciążenie fizyczne pracowników pralni osiedlowej (14)
   Stosunkowo niewielkie pralnie osiedlowe spełniają ważną rolę w szeroko rozumianym systemie utrzymania czystości i estetyki wyglądu mieszkańców. Ryzyko zawodowe pracowników pralni najczęściej ocenia się z punktu widzenia czynników związanych z samym procesem technologicznym.
 • Aspekty pracy biegłego sądowego
  • Tolerowanie wykonywania pracy bez uprawnień przy agregacie tynkarskim (18)
   Autor w swoim artykule opisuje wypadek, który miał miejsce w czasie pracy tynkarza. Przedstawione zostały skutki pęknięcia węża tynkarskiego oraz analiza zdarzenia i działań pracodawcy, który zlekceważył obowiązujące przepisy BHP.
 • Prawo
  • Jedno miejsce pracy, wielu pracodawców – obowiązek dbałości o stan BHP podczas wykonywania robót budowlanych (25)
   Powszechną praktyką stała się sytuacja, kiedy w tym samym miejscu i w tym samym czasie wykonują swoją pracę osoby zatrudnione przez różnych pracodawców. W takiej sytuacji występuje większe ryzyko zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. Z tych też względów prawo nakłada na pracodawców obowiązek wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu. Jednolity nadzór ma zapewnić dobrą organizację pracy oraz ma być gwarantem pełnego respektowania przepisów i zasad BHP. Obowiązki te jednak są nieprecyzyjne. Przepisy prawa pracy nie określają bowiem trybu i zakresu współpracy pracodawców oraz kompetencji koordynatora.
 • Psychologia
  • Agresja wśród pracowników – jak sobie z nią radzić? (28)
   Agresja to zamierzone działanie w celu sprawienia drugiemu człowiekowi bólu czy przykrości. Ludzie wykazują wrodzoną skłonność do reagowania na prowokację atakiem. Ujawnianie się agresji jest powiązane z wrodzonymi skłonnościami, różnorodnością wyuczonych reakcji opanowywania złości i konkretnymi uwarunkowaniami społecznymi.
 • Praktyczne narzędzia
  • Konferencja Open Space. Pogłębiamy wiedzę z zakresu BHP (32)
   Pracownicy służby BHP, chcąc sprostać swoim zadaniom, muszą ciągle pogłębiać swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną. Osiągają to na wiele sposobów. Jednym z nich jest udział w konferencjach szkoleniowych, organizowanych przez zakłady pracy, instytucje, stowarzyszenia i inne podmioty. Ostatnio dość dużą popularnością cieszą się konferencje prowadzone metodą tzw. otwartej przestrzeni – Open Space (Open Space Technology, OST, Unconference). Open Space jest jedną z form metody dyskusyjnej obok: dyskusji na forum, dyskusji panelowej, debaty oksfordzkiej, burzy mózgów i innych.
 • Dodatek specjalny – Bezpieczna produkcja
  • Stałe środki dostępu do maszyn (37)
   Przez użytkowanie maszyny rozumiemy wszelkie czynności związane z maszyną, w szczególności jej uruchamianie lub zatrzymywanie, posługiwanie się nią, transportowanie naprawianie, modernizowanie, modyfikowanie, konserwowanie i obsługiwanie, w tym także czyszczenie. Część z tych czynności może być realizowana w miejscach trudno dostępnych, znajdujących się na różnych poziomach. Dlatego też istotnym aspektem bezpieczeństwa pracy jest zapewnienie właściwego dostępu do wszystkich stref pracy maszyny i miejsc maszyny, do których potrzebę dostępu podczas wszystkich faz „życia” maszyny można przewidzieć.
  • Zatrzymanie awaryjne maszyny inicjowane przez człowieka (48)
   W wypadku, gdy w czasie pracy maszyny zachodzi zdarzenie, które operator może określić jako niebezpieczne lub przynajmniej nietypowe (niepokojące), powinien niezwłocznie skorzystać z możliwości naciśnięcia przycisku sterującego zatrzymaniem awaryjnym, zwanego potocznie „czerwonym grzybkiem”.
  • Narzędzia poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w dziale produkcyjnym (54)
   Na stan bezpieczeństwa i higieny pracy mają wpływ warunki oraz organizacja pracy. Ponadto ważne są również zachowania pracowników.
  • Zarządzanie zespołem pracowników produkcyjnych (60)
   Środowisko produkcyjne często uważane jest za bardzo specyficzny i ogólnie trudny do zarządzania obszar. W szczególności zarządzanie zespołem, który niejednokrotnie jest uznawany za drugorzędny wobec aspektów technicznych, technologicznych, kosztowych i jakościowych. Efektywne zarządzanie zespołem pozwoli na zachowanie ciągłości produkcji czy też niskiej absencji pracowników. Dlatego też szczególny nacisk w efektywnym zarządzaniu produkcją powinien być położony na zarządzanie pracownikami, którzy w mniej lub bardziej bezpośredni sposób zapewniają ciągłość procesów produkcyjnych.
 • Wydarzenia
  • Podsumowanie targów SAWO 2018 (64)
  • Sukces konferencji „Promotora BHP” (66)