Promotor BHP 2018/11

Tematem przewodnim numeru jest bezpieczeństwo pracy mechanika pojazdów samochodowych. Redaktorem honorowym wydania został dr inż. Damian Habryś, który jest autorem artykułu „Rękawice ochronne – dobór do zagrożeń mechanicznych”. Dodatkowe uzupełnienie numeru stanowi wyjątkowy przegląd rękawic chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi. Zachęcamy do lektury wszystkich artykułów, wśród których znalazły się między innymi teksty: Ocena ryzyka zawodowego lakiernika, Źródła hałasu wewnątrz kabiny samochodowej, RODO a szkolenia BHP.

 • Temat numeru
  • Bezpieczeństwo pracy mechanika pojazdów samochodowych (6)
   Mechaniczno-elektryczny warsztat samochodowy jest dość specyficznym miejscem pracy, gdzie obecny jest szereg różnego rodzaju zagrożeń. Pochodzą one najczęściej od samego środka transportu, od wyposażenia obiektu lub od prowadzonej operacji technologicznej.
 • Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez lakiernika samochodowego (16)
   Prace lakiernicze pracodawca może zaliczyć do prac szczególnie niebezpiecznych na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy dodać, że stosowane wyroby lakierowe, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki myjące i odtłuszczające powinny posiadać karty charakterystyki substancji lub mieszaniny niebezpiecznej. Z zapisami tych kart powinni być zapoznani pracownicy.
 • Bezpieczna produkcja
  • Zautomatyzowane stanowiska montażu – nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa (24)
   Zacznijmy nasze rozważania od przypomnienia definicji robiącego obecnie wielką karierę pojęcia Lean Manufacturing. Masowe wprowadzanie tej filozofii i do obszarów produkcyjnych siłą rzeczy musi mieć znaczący wpływ na ludzi i ich bezpieczeństwo. Przy czym nie należy a priori zakładać, że jest to wpływ negatywny.
 • Środki ochrony indywidualnej
  • Hałas wewnątrz kabiny pojazdu (30)
   Hałas występujący wewnątrz kabiny pojazdu pod względem parametrów, które go charakteryzują, nie różni się od hałasu, na który jesteśmy narażeni w środowisku pracy i życia. To dlatego w ramach oceny narażenia na hałas kierowców stosowane są typowe kryteria zawarte w określonych aktach prawnych.
 • Ergonomia
  • Obciążenia zawodowe montażysty pracującego przy taśmie produkcyjnej (40)
   Praca zawodowa wykonywana jest w warunkach o różnym poziomie narażenia na niekorzystne czynniki fizyczne, chemiczne i psychospołeczne. Formalnie określone stanowiska pracy, a niekiedy i czynności na nich wykonywane, różnią się ponadto poziomem wymagań wobec pracowników, ich umiejętności, jak również zakresem kontroli.
 • Prawo
  • RODO a sprawa BHP – szkolenia (46)
   Pracodawca, dopuszczając pracownika do pracy, musi mieć pewność, że pracownik posiada wymagane kwalifikacje, potrzebne umiejętności i niezbędną znajomość przepisów oraz zasad BHP, które pozwalają na wykonywanie pracy na określonym stanowisku.
 • Aspekty pracy biegłego sądowego
  • Wejście mechanika pod przyczepę samochodu przyczyną wypadku (52)
   Nietypowy wypadek, który nastąpił na placu manewrowym, powinien stanowić przestrogę dla tych, którzy bagatelizują niektóre czynności zawodowe, błędnie sądząc, że nie są obarczone żadnym zagrożeniem. Przykład pokazuje, że nawet pozornie proste czynności wymagają bowiem zachowania ostrożności.
 • Przegląd
  • Rękawice ochronne – dobór do zagrożeń mechanicznych (58)
   Na wielu stanowiskach pracy wykonywanie obowiązków związane jest z narażeniem pracownika na zagrożenia mechaniczne. Zagrożenia te posiadają pewne cechy szczególne.
  • Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi (62)
 • Wydarzenia
  • II Ogólnopolskie Forum Służby BHP (72)
   II Ogólnopolskie Forum Służby BHP „Bezpieczeństwo na świecie 4.0”, które odbyło się 1-2.10.2018 r., zgromadziło 250 uczestników – przedstawicieli oddziałów OSPS BHP z całej Polski, przedstawicieli służby BHP niezrzeszonej w OSPS BHP oraz przedstawicieli świata nauki i biznesu.
 • Flesz
  • Album samochody pożarnicze – wyjątkowa publikacja! (74)

PromotorBHP - cały wykaz