Aktualności BHP - Substancje Niebezpieczne 2018/41

  • Przekroczenie dopuszczalnych wartości dla formaldehydu (1, 4)
    Formaldehyd został sklasyfikowany jako substancja toksyczna i żrąca kategorii 3 oraz rakotwórcza kategorii 1B. Wartość NDS to 0,37 mg/m3, NDSCh – 0,74 mg/m3. W stężeniach działa uczulająco na skórę, toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową i po spożyciu. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa mutagennie na komórki rozrodcze. Istnieje ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. Może powodować też uczulenia w razie kontaktu ze skórą. Jeżeli w ostatnio przeprowadzonych badaniach środowiska pracy wystąpiło przekroczenie NDS i NDSCh dla formaldehydu należy podjąć odpowiednie kroki.
  • Czy do każdego środka chemicznego powinna być dołączona karta charakterystyki (2)
    Proszę o podanie podstawy prawnej dotyczącej kart charakterystyki substancji chemicznej. Jakie są obowiązki ze strony producenta, dystrybutora i pracodawcy?
  • Anodowanie – praca z substancjami rakotwórczymi (3)
    Problem do rozwiązania: Firma posiada dużą anodownię (stężone kwasy, zasady, trucizny), w tym 6 substancji i mieszanin sklasyfikowanych jako rakotwórcze kategoria 1a lub 1b w karcie charakterystyki. Czy trzeba dokonać zgłoszenia tych mieszanin do sanepidu i wykonać wszystkie obowiązki wynikające z rozporządzenia w sprawie substancji rakotwórczych, jeśli w sekcji 8 karty charakterystyki producent nie podał NDS? Czy należy w ogóle wiązać obowiązek zgłoszenia mieszanin rakotwórczych i mutagennych do sanepidu z obowiązkiem wykonywania badań tych czynników? Jest 6 produktów rakotwórczych, ale przeglądając rozporządzenia w sprawie NDS, to właściwie tylko 3 mieszaniny zawierają czynnik, który ma określone wartości NDS w rozporządzeniu (disiarczan i difluorek niklu, czyli można zbadań nikiel w powietrzu). Czy mieszaniny, które są używane w bardzo małej ilości (1 l/rok) należy zgłaszać, tylko dlatego, że są rakotwórcze, czy można uznać, iż ich sporadyczne (ale konieczne użycie) zwalnia z tego obowiązku – dichromian potasu używany tylko do analiz w małej ilości? Czy jeśli substancje zostaną zgłoszone i będą prowadzone rejestry prac i procesów, ale bez badań (nie ma określonych wartości NDS), to będzie to zgodne z przepisami?

Aktualności BHP - cały wykaz