Aktualności BHP 2019/04 (139)

 • Nowe przypisy bhp przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących (3-5)
  16 lutego 2019 r. weszło w życie długo oczekiwane rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących. Głównym jego celem jest zapewnienie operatorom żurawi bezpiecznych warunków pracy, które uwzględniają specyfikę wykonywanego przez nich zawodu. Rozporządzenie daje też podstawę prawną do kontroli przestrzegania przepisów dotyczących warunków pracy tych pracowników.
 • Termin na sporządzenie dokumentacji w związku z wypadkiem w szkole (6)
  Mimo dokładania starań oraz bieżących przeglądów infrastruktury szkolnej nie można wykluczyć wypadku z udziałem osób będących pod opieką szkoły. W takiej sytuacji niezbędne jest przeprowadzenie postępowania powypadkowego. Zgodnie z nowymi zasadami protokół powypadkowy powinien być sporządzony w terminie 21 dni od daty zakończenia postępowania powypadkowego.
 • Jak zapewnić bezpieczny załadunek i rozładunek naczepy? (7-8)
  Czy istnieje przepis lub norma zabraniająca rozładunku naczepy odpiętej od ciągnika siodłowego? – Nie ma przepisy zabraniającego rozładunku naczepy, która nie jest podpięta do ciągnika siodłowego.
 • Czy telepracownik może odmówić zgody na przeprowadzenie kontroli z zakresu bhp (8)
  Tam, gdzie istnieje możliwość przesłania efektów pracy drogą elektroniczną, a praca nie wymaga czynności skooperowanych oraz bieżącego nadzoru ze strony pracodawcy, istnieje podstawa do powierzenia pracy w formie telepracy. Mimo, iż przeważnie realizowana jest ona w domu telepracownika, nie może być wykonywana w dowolnych warunkach. Rolą pracodawcy jest nie tylko właściwe wyposażenie telepracownika, ale również przeprowadzania kontroli wykonywania telepracy pod względem bhp. Czy pracownik może się nie zgodzić na taką kontrolę?
 • Temat numeru: Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie oceny ryzyka zawodowego a najczęstsze błędy (9-13)
  Każda praca niezależnie od miejsca jej wykonywania oraz zawodu czy specjalności wiąże się z ryzykiem. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest więc przebrnięcie przez proces oceny ryzyka zawodowego. Dlatego też ważna jest znajomość problematyki oceny ryzyka w kontekście uprawnień inspektora pracy w czasie jego kontroli, w tym najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości. Dzięki temu można zminimalizować negatywne konsekwencje pokontrolne.
 • Usunięcie zaniedbań w zakresie bhp tuż przed kontrolą chroni przed karą (13)
  Pytanie: Czy i jakie mogą być sankcje z nieterminowe badania lekarskie pracowników, szkolenia bhp, przeglądy maszyn i urządzeń itp., jeżeli zaniedbania te są historyczne (sprzed roku, paru lat) i wszystkie nieprawidłowości zostały usunięte jeszcze przed wszczęciem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej?
 • Czy badania okresowe można wykonać w trakcie urlopu wypoczynkowego (14-15)
  Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. W praktyce nie można jednak wykluczyć sytuacji, kiedy termin badań okresowych przypadnie podczas urlopu pracownika. Czy w takim przypadku obowiązkiem zatrudnionego będzie realizacja badań w czasie urlopu i czy orzeczenie lekarskie wydane w takich warunkach będzie wiążące?
 • Jak zorganizować ruch pieszych i maszyn na drodze wewnątrzzakładowej? (15-16)
  Pytanie: Czy rozdzielenie dróg pieszych od transportowych jest obowiązkowe?
 • Jakie ustalenia powinny znaleźć się w informacji o sposobie bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń uczelni? (16)
  Pytanie: Co powinna zawierać informacja o sposobie bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń uczelni i wyposażenia technicznego oraz zasadach postępowania w razie wypadku lub awarii według nowego rozporządzenia w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia?
 • Sygnały ręczne – ćwiczenia (17-18)
  W razie awarii urządzenia komunikacyjnego sygnalista i operator (np. żurawia) muszą się ze sobą w jakiś sposób porozumiewać. Robią to za pomocą sygnałów ręcznych. dlatego ich obowiązkiem jest znać i rozumieć sygnały ręczne.
 • Instrukcja bhp (19-20)

Aktualności BHP - cały wykaz