Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2020/08

 • Na Dolnym Śląsku powstaną tunele wykonane metodą górniczą
  W artykule przybliżono problematykę nieszczelności wewnętrznej występującej w stojakach hydraulicznych sekcji obudowy zmechanizowanej. Przedstawiono wyniki kilkuletnich prac nad opracowaniem nowego zastosowania konstrukcji bloku zaworowego z dwoma zaworami zwrotnymi oraz zaprezentowano wyniki badań stanowiskowych i w warunkach rzeczywistych.
 • Współpraca transgraniczna urzędów nadzorujących rewitalizację terenów po eksploatacji węgla brunatnego – doświadczenia programu „Życie z górnictwem”
  W artykule omówiono wspólny projekt Saksońskiego Urzędu Górniczego, Wyższego Urzędu Górniczego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - „Życie z górnictwem” (MineLife) oraz metody zastosowane w trakcie jego realizacji. Dzięki programowi zainicjowano wymianę pomiędzy instytucjami partnerskimi, która pozwoliła na pozyskanie wiedzy i zwiększenie kompetencji w dziedzinie procedur administracyjnych, procesów planowania i zakresu nadzoru oraz dostępnych technologii, procedur w górnictwie odkrywkowym i podziemnym w rejonie przygranicznym. Uczestnikom pokazano również rekultywację terenów po zakończonej eksploatacji węgla brunatnego. Przedstawione zostały konflikty między przedsiębiorstwami górniczymi, organami nadzoru i mieszkańcami. Końcowym efektem programu jest podręcznik na temat ich rozwiązywania.
 • Stan i perspektywy wydobycia surowców skalnych w województwie świętokrzyskim
  Województwo świętokrzyskie jest w kraju znaczącym obszarem pod względem wielkości zasobów i wydobycia surowców skalnych. To wiodący region w zakresie wydobycia wapieni i margli, gipsów i anhydrytów oraz surowców ilastych. Znaczne zasoby stanowią również kamienie łamane i bloczne. Stan i perspektywy wydobycia surowców skalnych w poszczególnych powiatach województwa są zróżnicowane. Istotną rolę odgrywają powiaty: kielecki, opatowski, jędrzejowski, staszowski i włoszczowski. Istniejący stan zasobów surowców skalnych uwarunkowany jest budową geologiczną województwa, w szczególności Gór Świętokrzyskich, w obrębie których rozwinęło się tzw. Białe Zagłębie.
 • Układ nerwowy człowieka i jego reakcje na bodźce elektryczne (Komunikat)
  W artykule opisano skrótowo budowę i fizjologię układu nerwowego człowieka oraz jego reakcje na bodźce elektryczne. Odbiór bodźców elektrycznych przez człowieka jest możliwy wyłącznie przez zakończenia włókien nerwowych i receptory skórne. Przenikanie prądu rażeniowego do układu nerwowego poza nimi uniemożliwia otoczka izolująca włókna nerwowe o dużej wartości rezystancji. Ponieważ rezystywność układu nerwowego jest kilka razy większa niż krwi, prąd rażeniowy w organizmie człowieka przepływa układem krwionośnym, a nie nerwowym.
 • Organy opiniodawcze i doradcze Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (2012-2020)
 • Jak przed wiekami dbano o zdrowie górników
 • Józef Cieszkowski – górnik, geolog, „twórca” Zagłębia Dąbrowskiego
 • Od zamku do… Izby Tradycji KWK „Knurów”

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz