Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2013/02

 • Bezpieczna likwidacja ścian w kopalniach węgla w warunkach zagrożenia wybuchem metanu
  W kopalniach węgla kamiennego, w fazie likwidacji ścian często następuje wzrost zagrożenia metanowego i pożarowego, co doprowadza do powstania zagrożenia wybuchem metanu. Stosowane środki prewencyjne, np.: uszczelnianie materiałami chemicznymi (piankami) gruzowiska zawału na linii obudowy zmechanizowanej, regulacja rozpływu powietrza, itp., nie zapewniają pełnego bezpieczeństwa przed wybuchem metanu. Nawet stosowanie gazów inertnych (NO, CO2) nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa, gdyż np. zaburzenia w wentylacji ściany mogą przyczynić się do zmiany zawartości gazów w zrobach i powstania mieszanin wybuchowych. Jedynym ze sposobów bezpiecznej likwidacji ściany w warunkach zagrożenia wybuchem metanu jest zastosowanie technologii polegających na podsadzeniu pyłami dymnicowymi zrobów i kanału likwidowanej ściany, a następnie odzyskaniu kanału likwidacyjnego z pomocą hydrourabiania lub poprzez wykonanie nowego kanału likwidacyjnego, stycznego do podsadzonego kanału.
 • Mechanizmy protokołu z Kioto w polskim systemie prawnym
  Ratyfikując Protokół z Kioto, Polska zobowiązała się m.in. do stworzenia podstaw prawnych stosowania w kraju mechanizmów elastycznych, tj. handlu emisjami (ET), wspólnych wdrożeń (JI) i mechanizmu czystego rozwoju (CDM). Ponieważ równocześnie jest członkiem Unii Europejskiej to, tworząc te podstawy, była zobligowana do dokonania tego zgodnie z unijnymi, nieco odmiennymi uregulowaniami, a głównie z dyrektywą 2003/87/WE. Łącząc te odmienne regulacje, w Polsce stworzono dość skomplikowany, lecz logiczny i spójny system prawny. Jego porównanie z systemami UE i Protokołu z Kioto ilustruje, jak umowy międzynarodowe wpływają na kształt krajowych regulacji prawnych.
 • Aerozole - nowoczesne środki gaśnicze
  W artykule zaprezentowano nowoczesne środki gaśnicze - aerozole. Przedstawiono mechanizm gaszenia, wady i zalety, przytoczono przykłady zastosowań praktycznych. Opis uzupełniono wynikami testów gaszenia przeprowadzonych w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, które potwierdzają przydatność do stosowania w zakładach górniczych.
 • Forum dyskusyjne mierniczych górniczych 19-20 kwietnia 2012 KOZIEGŁOWY (komunikat)
 • Górnicy mimo woli Cieniom powstańców - katorżników - sybiraków, w 150 rocznicę Powstania Styczniowego